Neo Tar Advokatsamfundet Till HD

2022-03-31
Ja nu kan det bli åka av för det ohemula samfundet:

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/neo-barstedt-tar-fragan-om-advokattiteln-till-hogsta-domstolen/?fbclid=IwAR0N35QuwqKTvz6NV04pLNqLuPibOQZvw39SMENQAbRg3Py1oyq1rU8v4KY

" Nyligen uteslöts Neo Barstedt från Advokatsamfundet efter att disciplinnämnden slagit ned på hans agerande i åtta olika ärenden.
Nu står det klart att han överklagar beslutet till Högsta domstolen.
Advokatsamfundets beslut innehöll en genomgång av åtta ärenden som varit uppe för prövning vid disciplinnämnden. Det rörde sig om anmälningar som inkommit från klienter, poliser och advokater samt sådana som disciplinnämnden självmant tagit upp till prövning – utan att någon anmälan inkommit.
I beslutet skrev Advokatsamfundet att Neo Barstedt ”i åtta ärenden som prövats denna dag vid ett flertal tillfällen har brutit mot god advokatsed. I flera av fallen har nämnden bedömt brotten som allvarliga”. Han har endast varit advokat i knappt fyra år och redan tidigare fått allvarliga påföljder i disciplinnämnden.
Sammantaget ansåg disciplinnämnden att de brott mot god advokatsed som Barstedt gjort sig skyldig till ”innebär att han på ett allvarligt sätt har åsidosatt sina plikter som advokat. Neo Barsoum Barstedt har inte bedrivit sin advokatverksamhet på ett sätt som främjar det goda rättssamhället utan hans verksamhet har istället kommit att allvarligt äventyra advokatens kärnvärden, särskilt vad avser hans brister i upprätthållande av oberoende och integritet samt åsidosättande av lojalitetsplikten”.
Vill att beslutet inhiberas
Nu har Neo Barstedt, genom sitt ombud Björn Hurtig, inkommit med ett överklagande till Högsta domstolen.
I överklagandet står att läsa att Barstedt vill att samfundets beslut ska upphävas och att han istället ska tilldelas en varning med straffavgift. Han vill också att samfundets beslut inte ska gälla fram till dess att Högsta domstolen slutligt prövat målet i sak, och att han därmed skulle kunna fortsätta arbeta som advokat under denna tid.
Han begär också om extra tid för att inkomma med grunderna för sitt överklagande."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram