När själen är större än vär(l)den i folkhemmet

2013-02-07

418969_219964108131158_673091158_n

När den svenska folksjälen konfronteras, så reagerar den nästan alltid med att omedelbart flytta diskussionen till meningslösa partietiketter.

Den kommer då att attackera dig som en "socialdemokrat". Den kommer att attackera dig som en "Borgare". Men dess antaganden om vad som utgör en socialdemokrat eller en Borgare är helt skeva och felaktiga. Detta utgör naturligtvis egentligen inte ett problem för folksjälen.

Den kommer inte att erkänna de stora likheterna av korruption mellan de båda stora partierna eftersom detta inte tjänar varken partiernas eller folksjälens intressen. Folksjälen vill inte veta vad pengar är som krediter kontra ränta. Den vill inte veta vad sann fascism är kontra finansiell fascism. Den vill bara ha ett enkelt sätt att avfärda dig och den information du presenterar utan att behöva tänka. Det sovande Folkets falska vänster / höger paradigm gör detta möjligt.

Termen "folksjäl" är nu ett ord som definierar en era. Jag ser detta som att ”folksjälen” är folkhemmets innehåll i formen av det allmänna medvetandet i gemen, en slags genomsnittlig förståelsemässigt grundad insiktsnivå med där tillhörande känslosituation. Det är dock inte bara ett verktyg för löje, utan det gör nu faktiskt en verkan som sårar de okunniga och omedvetna, vilket enligt min mening är bra (om människor kan känna skam över sina faktiska brister, så kanske de en dag kan lösa problemet). Men, det finns mycket mer som händer här ...  När en människa är omgiven av flagranta absurditeter och totala förluster, förlust av frihet, förlust av medkänsla, förlust av mänsklighet, då behöver den människan ett sätt att beskriva skräcken. En metod att belysa det mörka vansinnet av det hela. Ett sätt att ta bort befintliga hinder av förvirring och bygga en tydlig väg till att resonera sig vidare ur detta. Människan måste kvantifiera hotet, så att den kan gå vidare bortom det, och till förståelse.

I vår moderna tid, är vi absolut drabbade av en närmast fullkomlig epidemi av uppsåtligt skapad idioti som egentligen inte har någon rationell ursäkt. För hundra år sedan, så skulle ett sådant beteende i en kultur ha kunnat hänföras till en flaskhals i flödet av konkret information. Men idag har människan en veritabel buffé av data vid sina fingertoppar vid någon given tidpunkt. Det är ett faktum för vetande som nu gäller nära nog vad som helst, sanningen om nästan vad som helst kan uppnås med en enkel smula ansträngning och en avhjälpande passion för lärande.

Vi kan inte åberopa "bristande tillgång" på information längre. Det enda kvarvarande hindret är vi själva ... Ja, vår regering och vårt samhälle är förvisso korrupta till kärnan. Ja, de traditionella informationskällorna i de traditionella medierna är helt värdelösa och oärliga.

Ja, våra offentliga utbildningssystem är helt konformaterande och våra skolor har blivit till lämmelfabriker där unga sinnen torkas ur all skaparkraft och individualitet. Och Ja, det system vi föds in i är skapat för att göra oss dumma.

Däremot har all denna internalisering av dumhet i människor ändå inte kunnat släcka vår förmåga att lämna detta. Vi har alla ett val:

Läras av andra, eller att lära sig för oss själva! Vid vägs ände, folksjälen är folksjälen inte för att den måste vara det, utan för att den vill vara det ... Detta är den största och mest exploaterbara svaghet människan har, viljan att höra till ett sammanhang, vår vilja att offra något viktigt för att undvika att erkänna och avslöja att vi inte vet någonting, att vi inte har orkat ta reda på information av  eller i oss själva. Detta är den filosofiska slummen av den gemensamma "folksjälen". Det är patetiskt, och det är fult, och det är en skenande pest över världen i nådens år 2013. Den intellektuella lättjans pest över världen i ljuset av den tillgängliga informationen om tillvarons verklighet. År 2012 var året då dumheten kulminerade, nu blir det ljusare tider.

Ofta är ”folksjälen” omedveten om det faktum att den används som ett vapen mot frihet och mot sanningen. Den vet bara att den måste delta för att "överleva", även om denna överlevnad innebär ett ihåligt och meningslöst liv.

Nu mer än någonsin tidigare är det viktigt att upplysningsrörelsen gör allt för att förstå och identifiera vilka dessa människor är, och vad som gör dem så lättledda . Tiden är knapp och det är lätt för oss att fastna i det dunkla diset av glasartade blickars besättning, för det är i sanning en skräckinjagande mängd fientliga människor som inte vill bli ifrågasatta. Folksjälen kan räddas från sig själv, men bara om människorna själva kan fås att känna igen dessa speciella beteenden som en del av sin egen dårskap.

Vissa människor är inte okunniga på grund av att de är ointelligenta. Snarare är de okunniga eftersom de vägrar att satsa sin energi på att upptäcka verkliga fakta deras värld. De har vant sig vid tanken på att "bli utbildade", snarare än att självmant gå ut för att söka kunskap och för att lära sig själva. Det är lättare att få veta vad man ska tänka än vad det är att utveckla en egen världsbild och en förmåga till fritt tänkande. Folksjälens status är ofta att den "bara vill vara ifred", och "vill inte tänka på problem i världen", men nästan alla av dessa människor vill på samma gång känna som vore det så vis som om de har en effekt på framtiden. De vill ha fördelarna med en sund och balanserad samhällssituation, men de vill inte göra arbetet med att skapa ett sådant samhälle, vilket är fullt möjligt.

Folksjälens människor vill att "andra" skall få systemet att fungera, men "andra människor" är i själva verket främst beredda att dra nytta av folksjälens passivitet. Tyranni kan inte existera om inte människor villigt lämnar över sitt personliga ansvar till systemet. Folksjälen gör nu oligarki och diktatur möjlig, så vi måste nå en kritisk massa av insikt och förståelse i folksjälen för att motverka och förhindra detta.

Jag har träffat många människor i mitt liv som inte är fullt medvetna om hur deras värld fungerar eller varför hemska saker händer dem. Detta i sig är inte nödvändigtvis dåligt. Om människan kan acceptera att den behöver lära sig mer, då har vederbörande överträffat de flesta i samhällets befolkningsmässiga karaktär. Tyvärr så delar inte folksjälen denna inställning. Den inte bara saknar avhjälpande kunskap om de flesta frågor, den är också ovillig till att erkänna detta, och gör även gärna ondskefulla attacker mot andra som har väsentlig information.  Beror detta på en mindervärdeskomplex, eller bristande självkänsla? Möjligen, men bådadera är ju i så fall också egenskaper som uppmuntras av den makt som skapat folksjälen.

I den vanliga världsbilden som presenteras av media och regeringen är detta så vanligt att folksjälen tar det som ett evangelium. Den lever mainstreams ideal, men i hemlighet, hyser den tvivel. Den vet att den inte har kapacitet att försvara systemet emot en intelligent och väl bevandrade motståndare, och därför så utvecklar den ett uppförande av arrogans och förakt för dem som ifrågasätter det. Den kallar dem gärna för konspirationsteoretiker eller foliehattar. Detta arroganta sätt är en försvarsmekanism tänkt att dölja svagheten i folksjälens argument. Kombinerat med ad hominem attacker, distraktion och fysiska hot, försöker folksjälen avvärja kritiker så att den inte behöver engagera sig i en legitim debatt som den vet att den kommer att förlora.

Folksjälen är genomsyrad av mainstreammedias rike. Så mycket så att den har blivit något av en egen kugge i maskinen av det kollektiva sinnet (en slags självförstärkande frekvens). Dess hela existens bygger på blind tro på systemet. Om systemet har visat sig vara bristfälligt som i fallet med pengar, då detta har visat sig vara alltmera bristfälligt i förlängningen. Då kommer folksjälen som synes att ignorera allt förnuft och försvara systemet vilt, som om vore den fångad av någon religiös kult, eftersom människors bräckliga identitet är beroende av fortsatt välstånd i den gemensamma tillhörigheten. Rädslan för vad som finns utanför denna kända gemenskap håller folksjälen i ett isande grepp av hjärn (orna) I sina tidiga år har folksjälens människor sannolikt antingen givit vika för kraften i grupptryck och lärt sig att minska sin personliga smärta genom att ständigt vara i överensstämmelse med majoritetens uppfattning. Eller så försökte de tas med i gruppen av de flesta mycket tidigt och blev beroende av den makt som den kollektiva rörelsen kan utöva över andra. I båda fallen, så ifrågasatte de aldrig någonsin om huruvida "majoriteten" hade rätt i sitt beteende. Istället beslöt de någon gång i sitt liv att majoriteten alltid har rätt bara för att den är i majoritet.

Folksjälen i folkhemmet är inte bara lätt imponerad av alla som har en fin kostym, uniform, labbrock, eller ett präglat diplom eller titel, det vore att kalla detta för en grovt moraliskt förskönande omskrivning, den svenska avundsjukans tomma själsliga klangbotten är definitionen på titulaturens religion. Den ser och vördar kostymen, oavsett mannen i den. För folksjälen är titlar och positioner för godtyckliga myndigheter något som gör yttrandena från en människa till mer än yttranden, människans åsikter blir plötsligt till lag. Medan en upplysare söker legitimitet inom de enskilda argumenten, accepterar folksjälen all trosmässighet från den institution som professionella förkunnare representerar.  Förkunnarens personliga karaktär saknar betydelse för folksjälen, argumentens värde betyder ingenting och tanken på att han kanske inte har någon aning om vad han talar om, den existerar helt enkelt inte alls i folksjälen.

Eftersom den genomsnittliga folksjälsmänniskan inte har den minsta aning om hur man ska vara oberoende eller självförsörjande, fäster de sin överlevnad till framgången hos staten. De ser ordet staten som heligt, och har inget begrepp om samhälle. Den kommer att lovorda demokratiska val, viljan hos allmänheten och stort deltagande, men när staten går emot vad som uppgivits och gör vad den behagar, då kommer den att försöka rationalisera denna kriminalitet.  För folksjälen kan regeringen som institution vara felbar (eller inte), men denna felbarhet ändrar inte slutgiltigheten som statlig myndighet. Regeringen får inte störas och absolut inte bli emotsagd, då dumförklarar folksjälen sig själv.. Att stå mot staten är att stå emot lagen och lagen i folksjälens sinne, är gud. Frågor om moral är irrelevanta om det så gäller raslagar som i Nürnberg.Folksjälen har blivit så långt lossad från sitt samvete att det inte finns någonting kvar, utom ett kolsvart tomrum, som väntar på att fyllas med krav som oligarki. Det fungerar att sälja vapen som används av terrorister mot oss själva och finansieras av oss själva.

När de konfronteras med människor som är villiga att kämpa och dö för att störa missbruket av statsmakten, så svarar folksjälen med chock och avsky. Hur kan någon möjligen stå mot viljan av mainstream och dess statliga härskare? Hur vågar någon trotsa institutionen!

Folksjälsmänniskor är mycket förutsägbara tvådimensionella varelser. När de konfronteras med sina egna misslyckanden, kommer de att följa en omedvetet förprogrammerad lista med svar avsedda att avleda och förvirra diskussionen. De kommer att hävda att "alla tror att de är smartare än alla andra", och att i verkligheten "är allting relativt", alltså även noll och oändligheten.

Historien stöder dock därför med viss naturlighet inte denna vridna åsikt. Det finns alltid tillfällen där vissa människor är moraliskt och intellektuellt korrekta, medan många andra är farligt missriktade. Vissa människor fattar beslut som leder till kaos och förstörelse medan andra fattar beslut som leder till välstånd och skapande. Sanningen, den kalla objektiva sanningen om verkligheten är inte relativ den är absolut. Den är orubblig, den är kompromisslös och den är slutgiltig. För att lyckas som människor krävs att vi är på rätt sida om den sanning som beskriver verkligheten oftare än vi inte är det.

Att anta att sanningen om verkligheten är "formbar" till våra speciella önskemål för tillfället är att alltid vara på fel sida. Folksjälsmänniskor baserar huvudsakligen karaktärsmord och krigförande förakt för logik till grund för att spåra ur debatten. De angriper inte din position så mycket som de attackerar dig personligen. De hånar, de fnissar, de beter sig som barn, men när allt är över brukar de ha sagt mycket lite av något ämne.  Slutligen kommer de använda vapen som majoritetens åsikt för att komma ur fängelset i debatten och i de flesta fall är detta inte ens ett knep. De tror verkligen att om en större andel av allmänheten accepterar en övertygelse, då blir övertygelsen automatiskt ett faktum i form av verkligheten.

Deras mål är därför att ständigt rida på vågen av majoritetens åsikt, så att de alltid kommer att vara i en position av mental from "rättfärdighet". Naturligtvis har detta sätt att tänka i det förflutna, därför lett till några av de värsta grymheterna i färskt minne frö mänskligheten. Det kollektiva minnet hyser ingen oro för individuell frihet, inklusive friheten att leva i fred. Fysiskt och psykiskt våld i överensstämmelsens namn är mycket vanliga i sådana kulturer. Folksjälsmänniskor är marionetter i spelet för politisk återuppbyggnad och deras uppgift är att hejarklacksleda upprättandet och att överrösta alla ärliga röster.

De är i allmänhet skoningslösa så länge de aldrig ställs inför påtagliga konsekvenser för sitt blinda stöd av systemet. De syftar till att stärka stolparna i fängelset, på grund av att omvärlden av fritt tänkande och yttrandefrihet skrämmer och förlamar dem. I en miljö där överlevnad är beroende av individuell förtjänst ifråga om tänkande så kommer principen folksjälsmänniska inte ha någon valuta. Inget kapital. Detta kan förklara deras öppna hat mot individualister. För när vi rörelsen av självtänkare och upplysare försöker frigöra och decentralisera världen, skär vi indirekt av navelsträngen mellan dem och förmyndarsamhället. De ser vår kamp för frihet som ett hot mot deras enkla existens och sina liv. Tyvärr är deras "välbefinnande" vad som helt och hållet är vår förslavning.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram