Finansinne

2012-10-07

"Är det säkert?" Detta kan vara en mångtydig fråga, särskilt om människor inte förstår vad den hänvisar till.

För dagens investerare råder det stor förvirring eftersom tillgångar som tidigare betraktades som "riskfria" - som statsobligationer - har förlorat sin säkerhet, vilket lämnar den finansiella världen ute i verklighetens kyla.

Förutom eventuell smärta skapad av ekonomiska förluster, väcker detta en långt djupare oro, inte minst för modern finansteori, som håller den "riskfria räntan" som sina grundvalar. Med andra ord, det är den uppenbara idiotins fundamenta i sin prydo. Det av mig nu anförda begreppet att vara förskolad, eller möjligen dyskolad, måste tyvärr tas i beaktande som verklighet i detta.

Inom ramen för "marknadens sinne", vad är konsekvenserna av nekas den vanliga lättnaden i ”säkra investeringar" och istället i att tvingas veta att varje investering är osäker, antingen genom bristande insyn i form av informationsassymetri, förändrade regler och eller skiftande förordningar?

Tänk om, till exempel, ifall marknaden inte längre kan förstå hur egenskaperna fungerar hos en typ av säkerhet - såsom en kreditswapp – vad avser sina egenskaper i förhållande till en annan säkerhet - till exempel statsskuld. Då blir många saker väldig annorlunda på den finansiella världens kartbild.

Med "egenskaper" menar jag då inte bara de fysiska direkta egenskaperna, såsom äganderätten eller den matematiska funktionerna, utan också de känslor som människor får genom att de är inblandade i att ha positioner / förhållande till dessa värdepapper.

Detta är beteendevetenskapligt vad som inte sällan kallas ett " anknytningsproblem", vilket är frågan om att veta hur man kognitivt förhåller sig till de egenskaper som har identifierats i separata centra i hjärnan till en sammanhängande helhet, alltså egentligen hur individen rationellt kan förhålla sig till en betraktelse.

Som en möjligen inte helt smidig metafor för det mänskliga sinnet i detta kan vi se på den globala finansiella marknaden på detta sätt och då kan vi tänka på de dessa olika centra i hjärnan som de enskilda marknaderna för aktier, obligationer och andra tillgångar, spridda över hela världen med en inneboende processuell verksamhet. Dessa centra kan genom sina deltagare bestämma risken och profilen på avkastningen på dessa tillgångar, vilket även inkluderar de inneboende kvaliteter som är knutna till att äga tillgångarna.

Som ett övergripande perspektiv kan detta då enkelt ses som att egenskaperna hos tillgångarna går bortom all möjlig rationell bedömning av deras användbarhet. Faller värdet på det som utgör grunderna för alla pengar så faller alltihop. Detta eftersom ingenting kan rationellt bli mera av värde än vad de omgivande verklighetsbaserade perspektiven beskriver eller medger. Det är nu i allt som den finansiella värden bara består av rök och speglar, på en så svindlande hög nivå att ingen längre kan hålla balansen och istället tvingas vara ödmjukt tacksam för varje ytterligare sekund som inte raset ner mot den hårda botten börjar.

Specifikt vid dagens slut så är det ju nu bara känslan av tillit som gör säkra tillgångar "säkra", den finansiella religionens era är till ända. Att vårt moderna finansiella system bygger på valutor skapade ur ingenting - som inte backas upp av fysiska tillgångar - bara ytterligare understryker vikten av förtroende likt religion. Detta antyder också något oroande om systemets sårbarhet, en gång i tiden så trodde människor inte sällan att jorden faktiskt var platt

Denna fenomenala intellektuella dimension av vanföreställningar och illussioner som kallas den finansiella världen exemplifieras därför av populära termer som "humör" och "känsla" som vore känslor alltid rationellt grundade, vilket ironiskt för att inte säga direkt impertinent antyder närvaron av det mänskliga övermodet om egen fullkomlighet eller att människan är gud, men högmod går före fall.

Vad som därför givetvis är mindre beaktat gällande dessa kollektiva - och ofta smittsamma - psykologiska tillstånd är att de därför med strutsmässigt betingad precision undslipper allt vad som egentligen borde vara traditionell rationell investeringsanalys. Den typ av kunskap som en vinst sprungen ur att uppleva förtroende, förtvivlan eller överflöd skiljer sig markant, eller kanske snarare borde i varje fall, skilja sig från den typ av kunskap som baseras på informationen om en vinst sprungen ur fundamental, teknisk och kvantitativ analys ger. Men så är det alltså inte alltid….

Jag påstår därför vidare att nu traditionella analysmetoder är helt misslyckade vad avser att beskriva de tankemässiga mönster som försöker avslöja tanken bakom, precis som en analys av ett musikstycke inte förmedlar hur det låter. Ändå fortsätter vi komplettera varje analytisk kunskap genom djupdyka i sådan sensorisk information i form av marknadsdata trots att grunderna är försiktigt sagt rationellt fluffiga. Där dessa slutsatser endast kan uppnås på ett sätt som tilltalar hjärnans icke-rationella eller intuitiva kognitiva centra.

Vad som är relevant i hårda termer för att besvara vår mångtydiga fråga i slutändan, är att priserna är ledande för kvalitativa marknaders tillstånd, precis som musikinstrument skapar ljud. Det är genom priser som marknadens stämning upplevs. De förmedlar, symboliskt, hur vi hanterar risker som är omätbara, inte bara rationellt utan också känslomässigt. Tyvärr så visar det sig nu att instrumentet är felkonstruerat för att skapa de toner som nu behöver spelas för att skapa en sökt melodi.

Den finansiella maktens betjänter i form av den politiska adeln, med sin projektor i sin form av centralbanker, använder mycket grova verktyg för att extrahera information från marknaderna i en fråga som inte längre tydlig som rationell, marknaden själv tror ju uppenbarligen inte ens längre på kulissen. Dessutom, dessa kognitiva försök att skapa känsla av trovärdighet, och kanske också att svara på den ovanstående frågan blir ovillkorligen uppfattade som totalt överarbetade. Att betala en ziljon för att skapa ett arbetstillfälle i industrin är helt enkelt inte trovärdigt.

Den aritmetiska verkligheten för detta system kommer nu därför att ta sin tribut i människors medvetande.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram