Ringens strävan.

2012-04-27


När jag läser den historiskt moraliskt sett mycket tvielaktiga Rockefeller foundations prognosticeringar och alternativa omfallsbeskrivningar, så slås jag av att det finns människor som aldrig någonsin försöker att utveckla sig själsligt, eller ens vill göra världen till en bättre plats att leva på för någon annan än sig själva.

John D. Rockefeller gjorde en gång i tiden ett stort medialt bravurnummer av att dela ut 10 cents mynt till tiggare för att genom detta påvisa sin stora filantropiska läggning och Judith Rudin som nu är ordförande för Rockefeller foundation, hon förefaller ha ondskan så att säga med sig i blodet.

I Mars 1933 (31/3), " Amerikansk Judiska Kommittén,"  då kontrollerad av Warburgs, och "B'nai B'rith," och i hög grad påverkad av Sulzbergers ("New York Times"), utgav en formell, officiell judisk skrift ifrån dessa två organisationer, till efterrättelse " Att inga amerikanska judar skall bojkotta Tyskland och i någon mån eller omfattning vara eller verka uppviglande, och man aviserade vidare att inga mer judiska massmöten får hållas, eller liknande former av sinnesrörelseskapande åtgärder komma att anställas."

Amerikansk Judiska Kommittén och B'nai B'rith (moderorganisation till "Anti-Defamations Förbundet") fortsatte med denna hårdnackade, no-attack-on-Hitler inställning genom hela 1930-talet, detta var alltså under samma tid där många Judar och andra anti-fascister kämpade för sina liv.

Detta därför avgörande beteende, beskrivet i ovan förklarar någonting av det förhållande som Bush familjen har till Amerikanska Judiska och Sionistiska ledare. Några av dem som samarbetade nära med Bush familjen och som spelade en otäck roll i dramat om Nazismen som kuliss för att kunna bedriva plundring av godtrogna människor.

Ernst Rudin, den ledande rasbiolog som finansierades av Rockefeller Foundation, var en del i detta drama som ännu idag pågår långt över medvetandet hos allmänheten och han sade så här 1934:

"Staten måste placera det mesta av vad modern medicin betyder i betjäningen av kunskapen om rashygien. De individer som är fysiskt och mentalt sjukliga och ovärdiga får inte förevigas i sina kroppsliga lidanden genom av alstrade barn. Förhindrande av förmåga och tillfälle till detta alstrande på delar av fysiskt urartade och mentalt sjuka, över en period av bara 600 år, skulle befria mänskligheten från en omätlig olycka."

"Per capita så har inkomstluckan mellan utvecklade, och utvecklingen av U-länder varit ökande, till stor del som resultatet av ett högre födelsetal i fattiga länder. Hungersnöd i Indien, oönskade barn i Förenta Staterna, fattigdomen kommer att verka till formen av en obrytbar kedja för miljoner av folk - hur borde vi hantera dessa problem? Den är ganska klart att 1970-talets större utmaningar för jorden kommer att vara begränsningen av världens fruktbarhet."

Dessa två citat är liknande i sin förhånandevisa syn angående mänskligt lidande, och som deras cyniska hjälpmedel för devisen, så måste store bror förhindra "ovärdiga" eller" oönskade" människor från livet. Och som vi skall se i nedan så faller aldrig äpplen lång ifrån träden.

Men vad har då den finansiella, den ekologiska och den sociala humanistiska krisen som gemensam nämnare? Vi skall i detta se att benägenheten för dystopiska prognoser för att skrämma befolkningen till lydnad försiktigt sagt går igen.

För alla dessa nu accelererande kriser orsakas av ett dysfunktionellt monetärt penningsystem eller finansiellt system mera populärt uttryckt. Grunden till varför det fortlöpande blir allt svårare att hantera dessa kriser ligger i själva fundamentet till vårt finansiella system, det vill säga sättet som pengar skapas och får sitt värde grundat på, vilket är åtebetalningsförmågan av den enskilda skulden.

För att kunna skapa en hållbar ekonomi så krävs ovillkorligen ett hållbart monetärt penningsystem till grund. Detta eftersom det monetära penningsystemets inneboende logik sedermera med sin beskrivning av värde styr alla ekonomiska beslut. Den styr om det som nu blir en kortsiktig och ohållbar ekonomisk tillväxt som gynnar fåtalet individer eller om det blir en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling som gynnar det allmänna.

Utifrån det till sin grund havererande finansiella systemets sönderfall, gör därför Rockefeller foundation följande prognos för framtiden

Ur ” Scenarios for the Future of Technology and International Development” av Rockefeller foundation i maj 2010

Förödande chocker som den 11 September, 2004, tsunamin i Sydostasien och Haiti jordbävningen 2010 hade säkert förberett världen för plötsliga katastrofer. Men ingen var beredd på en värld där stora katastrofer skulle uppstå med sådan hisnande frekvens. År 2010 till 2020 var dubbat till att bli "doom decade" på goda grunder skulle det visa sig: 2012 års olympiska bombningar, som dödade 13 000, följdes noggrant av en jordbävning i Indonesien som dödar 40,000, en tsunami som nästan utplånade Nicaragua och uppkomsten av en hungersnöd i västra Kina, som orsakas av en gång per millennium torka kopplad till klimatförändringar. Inte överraskande, så skapar denna inledande serie av dödligt asynkrona katastrofer (det fanns mer) enorma påtryckningar på en redan överbelastad global ekonomi som hade försatt decenniet i kronisk lågkonjunktur. Massiva humanitära hjälpinsatser kostar enorma summor pengar, men de primära källorna – från biståndsorganisationer baserade på den industrialiserade världens regeringar – har slut på medel att erbjuda.

De flesta nationalstater har inte längre råd med sina fasta kostnader, än mindre att svara på de ökade kraven från medborgarnas på säkerhet, mer hälso och sjukvård, mer sociala program och tjänster och mer infrastruktur. År 2014, när Jordskreden i Lima begraver tusentals, så finns endast minimal hjälp, att tillgå och den ekonomiska rubriken lyder: "är planeten slutligen konkurs?"

Dessa förfärliga omständigheter tvingar fram tuffa förändringar. 2015, Omfördelar USA en stor del av sina försvars utgifter till att dämpa sina inhemska oroligheter, dra sig ut ur Afghanistan – där talibanerna återerövrar makten. I Europa, Asien, Sydamerika och Afrika, går utvecklingen mot att nationalstaterna har förlorat kontrollen över de offentliga finanserna, tillsammans med 34 scenarier för framtiden för teknik och internationell utvecklingsförmåga, förmåga att hjälpa medborgarna och bibehålla stabilitet och ordning. Resurskonflikter och handelstvister, tillsammans med allvarliga ekonomiska och klimatmässiga påfrestningar, har drivit många allianser och partnerskap till bristningsgränsen, dessa tänder också på rena krig och lågnivå-konflikter i de resursrika delarna av tredje världen.

Nationerna sätter upp handelshinder för att skydda sina inhemska sektorer mot import och — inför den globala bristen på livsmedel och resurser – så minskar exporten av jordbruksprodukter och andra råvaror. Senast 2016 är den globala samordningen och sammankopplingen som har funnits och som har utarbetats genom världen i bästa fall svag. Med den globala regeringsmakten försvagad, för att snabbt upplösas, i och med skyddsnätens indunstning. Våld och kriminalitet växer i en allt mer skenande omfattning. Länder med etniska, religiösa eller andra indelningar av klasser ser särskilt kraftiga ökningar i fientlighet: Naxalite separatisterna expanderar dramatiskt sitt gerillakrig i östra Indien. Israel-Palestina konfliktens blodsutgjutelse trappas upp tvärs över hela linjen

I Afrika, där utbryter konflikter över resurser längs etniska eller stammässiga särskillnader . Under tiden kan meddellösa militärer och polisen inte göra någonting för att stoppa växande samhällen av brottslingar och terrorister från att få makt. Teknikbaserade ligor och nätverksanslutna kriminella företag utnyttjar både svagheten hos stater och desperationen hos individer.

Med ökad användarvänlighet, flyttar dessa "globala gerillaverksamheter" olagliga produkter genom inofficiella kanaler från fattiga länder till marknaderna i den utvecklade världen. Pensionerade 727:or och andra avställda flygplan skytteltrafikerar Atlanten, från Sydamerika till Afrika med kokain, vapen och aktörer. Narkotika och vapenpengar blir ett gemensamt namn på rekryteringsverktyget för välstånd för förtvivlat fattiga. Kriminella nätverk växer även med högutbildade vid förfalskningen i handeln med andra länder.

Immaterialrätten havererar. Flera företag och icke-statliga organisationer gör heroiska ansträngningar för att skapa opinionsbildning om scenariot HACK ATTACK med framhävande av olika behov av restriktiv lagstiftning, utvecklade scenarier för framtiden för teknik och internationella utvecklingsorgan för säkerhet och godkännanden visar sig ineffektiva när även deras verksamhet blir hackad. De positiva effekterna av mobil och internet revolutionerna dämpas genom deras ökande bräcklighet i form av bedrägerier och viruskopplingar, vilket hindrar dessa nätverk från att uppnå den tillförlitlighet som krävs för att bli ryggraden i utvecklingsekonomier — eller en tillförlitlig informationskälla för någon.

Intressant nog så är inte alla "hackanden" dåliga.  Genetiskt modifierade grödor (GMO) blir gördetsjälv verksamhet (GDS) på bakgården och som garage verksamhet, vilket producerar viktiga framsteg. Ett nätverk av avfälliga afrikanska forskare som återvänder till sina hemländer skapar olagliga varor genom bakåtkompilering. Många av dessa "oärlighetsvaror" och copycatprodukter har dålig kvalitet eller är regelrätt farliga. I samband med svaga hälsosystem, korruption och hänsynen till konkurser – antingen inom länderna eller från globala organ som Världshälsoorganisationen – så hamnar dessa vacciner inom de offentliga hälso och sjukvårdssystemen i flera afrikanska länder.

År 2021 dör 600 barn i Elfenbenskusten från ett falskt hepatit B-vaccin, vilket bleknar i jämförelse med den skandal som orsakas av massdödsfall från en förfalskad anti-malarial drog senare samma år.

Dödsfall och resulterande skandaler påverkar kraftigt allmänhetens förtroende för vaccin, hos föräldrar inte bara i Afrika utan överallt.

Scenarier för framtiden för teknik och internationella utveckling "vi har här en LOVE AFFAIR med de starka centrala staterna, men det är inte bara den möjligheten.

”TEKNIKEN KOMMER ATT GÖRA DETTA ÄNNU MER VERKLIGT FÖR AFRIKA. DET FINNS DENSAMMA MOBILTELEFON PENETRATION INRIKTNING I SOMALIA SOM I RWANDA.  I DETTA HÄNSEENDE, SOMALIA FUNGERAR."

Aidan Eyakuze, samhället för internationell utveckling i Tanzania börjar undvika att vaccinera sina barn, och detta inte långt före det att spädbarn och barnadödligheten ökar till nivåer som inte setts sedan 1970-talet. Teknik hackare är också hårt arbetande i detta. Internet-bedrägerier och pyramidspel plågar inkorgar. Samtidigt som mer sofistikerade hackare försöker ta ned företag, regeringssystem och banker via phishing-bedrägerier och databas information kupper, deras många framgångar genererar miljarder dollar i förluster. Desperat för att skydda sig själva och sina immateriella rättigheter, så kommer några multinationella företag som fortfarande blomstrar att anta starka och allt mer komplexa defensiva åtgärder. Explosionsartade ökningar av patentansökningar och patent skapar snårigheter samtidigt som företag som kämpar för att hävda och styra ens de minsta innovationerna. Säkerhetsåtgärder och filmvisningar skärps.

Denna "vilda västern" miljö får en djupgående inverkan på innovationerna. Hotet om att bli hackad och förekomsten av så många stölder och förfalskningar sänker incitamentet för att skapa "egennyttig" snarare än "allmännyttig" teknik. Och många patentbuskage försvårar korspollinering av idéer och forskning i bästa fall. Storsäljande läkemedel blir snabbt artefakter i det förgångna som ersätts med en ökad produktion av generiska läkemedel. Banbrytande innovationer görs fortfarande i olika industrier, men de är mer fokuserade på teknik som inte lätt kan kopieras eller bara omvandlas marginellt.

När uppfinningar har skapats så vaktas dessa av deras uppfinnare – eller till och med av sina nationer. Biobränsle genombrottet i Brasilien med mikrober skyddas som en nationell skatt och används som ett förhandlingsobjekt i handel med andra länder. Att kontrollera äktheten av allt blir allt svårare.

Men trots dessa ansträngningar, så är det globala fördelningsmässiga gapet bredare än någonsin. De mycket rika har fortfarande ekonomiska medel för att skydda sig själva. Fortifierade samhällen sprungna från New York till Lagos, tillhandahåller säkra tillflyktsorter omgivna av slumområden. Det blir mode i att bygga inte ett hus utan en högteknologisk fästning, vaktad av beväpnad personal. De rika kapitaliserar på reglerande av miljön och att experimentera med avancerade medicinska behandlingar och till detta tillhörig annan verksamhet. De som inte kan köpa sig ur kaos — vilket är de flesta människor – retirerar till någon som helst "säkerhet" som de kan hitta.

Med stoppad global rörlighet — så vill ingen plats ha fler människor, särskilt inte mer fattiga människor – det sker ofta en reträtt till bekanta, familjeband, religiös tro, eller ens nationella lojalitet. Förtroende ges till dem som garanterar säkerhet och överlevnad – om det är en krigsherre, en evangelisk predikant eller en mor saknar betydelse. På vissa platser leder statens kapacitetsförluster till ett återuppvaknande av feodalism. På andra områden lyckas människor skapa en mer flexibel gemenskap som fungerar som isolerade mikroföretagsversioner av tidigare storskaliga system. En försvagning av de nationella regeringarna aktiverar detta även Gräsrots rörelser till att bildas och växa och att skapa strålar av hopp mellan svackorna. År 2030 Verkar åtskillnaden mellan de "utvecklade" och "outvecklade" nationerna inte längre särskilt beskrivande eller ens relevanta.

Undertecknat av Judith Rudin

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram