Ännu Ej Begångna Svenska Krigsbrott I DN

2024-02-11
Ja det är mycket med det där med krig...
https://www.dn.se/debatt/visst-kommer-aven-svenska-soldater-att-bega-krigsbrott/
"Om kriget kommer, då uppträder svenska soldater självklart enligt krigets alla lagar – eller? Faktum är att utbildningsläget hos Försvarsmaktens personal brister, på alla nivåer. Utan kunskap är risken stor att våra förband begår förbrytelser och bidrar till fler civila offer, skriver Krister Wedin, Försvarsmaktens företrädare för utbildning i folkrätt.
Nästan dagligen hör vi i medierapporteringen från Ukraina anklagelser om krigsbrott efter ryska anfall mot civil­befolkningen och civil egendom. Även i konflikten mellan Israel och Hamas framförs anklagelser om begångna krigsbrott, framför allt Israels attacker mot Gaza.
Västerländska förklaringar är att Ryssland inte utbildar på det som i dagligt tal brukar benämnas folkrätten och krigets lagar, eller tar hänsyn till dem. Något som också ÖB nämnde vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen i januari, då han talade om den ryska krigföringens ”ignorans vad gäller människoliv, civil infrastruktur och krigets lagar”.
Man menar att Ryssland skiljer sig från västeuropeiska stater, som bland annat Sverige. Med vår höga moral och västerländska värdegrund skulle något liknande aldrig kunna ske i Sverige. Eller hur är det egentligen?
Verkligheten visar något helt annat. Försvarsmaktens utbildningar i folkrätt pekar på stora och återkommande brister, brister som har uppmärksammats under många år. Detta ledde till att Försvarsmaktens ledningsförband Högkvarteret redan 2010 beslutade om att skapa en ”funktionsledande enhet som leder utbildning i folkrätt”. Ännu i dag är inte denna enhet inrättad.
Det enda som hänt på 14 år är att Försvarsmakten tillsatt en (1) person i hela myndigheten som jobbar heltid med folkrättsutbildningsfrågor. Men hela ansvarsfrågan för hur detta leds är fortfarande otydlig.
Bristerna i utbildningar omfattar alla personalgrupper, såväl värnpliktiga som officerare och civilanställda.
Varje år sker en uppföljning som sammanställs i en rapport av hur Försvarsmakten utbildar om folkrätt. Dessa genomgångar visar på stora brister i innehåll och omfattning i förhållande till de bestämmelser och krav som finns. Bristerna omfattar alla personalgrupper, såväl värnpliktiga som officerare och civilanställda. Med utbildning menas såväl teoretisk utbildning som praktiska övningar. Och när det inte utbildas eller övas så blir också personalens kunskaper inom området begränsade.
Här går det alltså att ifrågasätta om Försvarsmakten lever upp till de utbildningskrav som Sverige har utifrån ratificerandet av ett antal internationella konventioner. Eller om man lever upp till de krav regeringen har ställt i sin folkrättsförordning? Eller om Försvarsmakten faktiskt följer sina egna bestämmelser? Svaret måste tyvärr bli nej.
Det här får konsekvenser.
Vad betyder då det här? För om Sverige hamnar i krig så är risken överhängande att svenska förband begår krigsbrott. Inte medvetet – utan för att vi har en alldeles för dålig utbildning om vad som är tillåtet.
När vi inte heller övar folkrätt så lär vi oss inte vad som behöver tas hänsyn till, och förstår inte hur man borde agera. Uppföljningar efter olika övningar visar också att det är vanligt förekommande med beslut och ageranden som strider mot krigets lagar och som skulle utgöra krigsbrott i ett skarpt läge.
I en rapport från Försvarsmakten till försvarsdepartementet från november 2023 med erfarenheter från Ukraina står det att ”som man övar, strider man”. Och då vi inte övar kommer vi att göra fel.
Vilka brott ser vi då att svenska förband kommer att begå? Det är ett flertal, som vi också känner igen i rappor­teringen från Ukraina, och till stora delar också från konflikten mellan Israel och Hamas.
● Brister i hänsyn att enbart rikta angrepp mot militära mål och förståelsen för vad som är ett militärt mål.
● Brister i hänsyn att inte attackera civilbefolkningen och civil egendom.
● Brister i hänsyn att respektera skyddet för civilförsvarets personal och materiel.
● Brister i hänsyn att respektera skyddet för kulturegendom, bland annat kyrkor och museer.
● Brister i hänsyn att respektera skyddet för sjukvårdsinrättningar och sjuktransporter samt missbruk av den skyddade Röda korssymbolen.
● Brister i omhändertagande och hantering av krigsfångar.
Skrämmande är också hur flera svenska officerare resonerar.
Under den stora försvarsövningen Aurora våren 2023 så fanns folkrätten med i riktlinjerna för planeringen, men kom sedan över huvud taget inte med i de centrala övningsmomenten. Alltså uteslöt man att det fanns ett över­gripande behov av att ta hänsyn till det omgivande samhället, civilbefolkningen och civil egendom. I den mån det övades så var det lokala moment som inte hörde ihop med de över­gripande målen.
Skrämmande är också hur flera svenska officerare resonerar. Återkommande hörs kommentarer från yrkesofficerare som under olika utbildningar inom Försvarsmakten eller vid Försvarshögskolan säger att om Sverige blir anfallet så behöver vi inte följa krigets lagar. Kommentarer som uttalas av yrkesofficerare som utbildas mot en chefsbefattning och som kommer att ha ansvar för olika beslut.
Samma resonemang har hörts från Ukraina – eftersom Ukraina är attacke­rat och offer i konflikten så gäller inte krigets lagar för dem. Ingenting är mer fel. Oavsett vem som startat ett krig, oavsett vem som är angripare respektive angripen och oavsett orsaken till konflikten så är krigets lagar tydliga: reglerna gäller lika för alla. Oavsett hur motståndaren beter sig.
Så om kriget skulle komma till Sverige så kommer svenska militära förband att begå krigsbrott. Därmed kommer Försvarsmakten också att bidra till ett ökat antal döda och skadade civila samt onödiga skador på civil egendom. Skador som ökar lidandet för drabbade individer och ökade kostnader för återuppbyggnaden av samhället när konflikten väl tar slut.
Skador, lidande och kostnader som kan minskas om Försvarsmakten tar sitt ansvar och börjar utbilda och öva på krigets lagar utifrån de styrningar som finns redan i dag. Försvaret måste ta sitt ansvar för krigsförbandens förmåga och utveckling där hänsyn också tas till krigets lagar. Det är en skyldighet man har mot Sveriges befolkning. För som Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, sa i Sälen; ”Alla har mandat att planera, öva och vidta åtgärder som höjer uthålligheten inom sitt ansvarsområde. Underlåtenhet att agera är inte tillåtet modus operandi.”
Annars riskerar förtroendet för Försvarsmakten, befolkningens försvarsvilja och samhällets uthållighet att minska.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram