Riskfylld MSB-Omstöpning

2023-12-31
"DEBATT | CIVILFÖRSVARET
Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Vi lever nu i en tid där det första stora kriget sedan det andra världskriget drabbar den europeiska kontinenten. Det finns en uppenbar risk för att kriget i Ukraina expanderar till fler länder. Utvecklingen i Ukraina är avgörande. Inget tvivel ska råda om de ryska ambitionerna att söndra och härska i Europa.
Att stärka svensk totalförsvarsförmåga är därför av högsta vikt. Det är inte bara viktigt från ett rent svenskt nationellt perspektiv, utan i förhållande till övriga nordiska länder och partners. Sverige har en strategisk uppgift i mitten av Skandinavien. Uppbyggnaden av vårt totalförsvar får därför inte försinkas av egna misstag i bygget av civilförsvaret.
MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – är en myndighet vars verksamhet spänner över ett vitt fält. Det handlar bland annat om cybersäkerhet, säkra kommunikationer, skydd mot olyckor, räddningstjänst, krisberedskap, kriser, krig, internationell verksamhet och råd till privatpersoner. Verksamheten är mycket omfattande och karaktäriseras ibland som spretig och svåröverblickbar.
I Försvarsberedningens förslag är det framtida nya MSB helt centralt. Trots goda ambitioner att bygga en stark styrning av det civila försvaret så går det att starkt kritisera dess tankar. Kritiken handlar framförallt om en uppenbar risk för bristande ledning och styrning, revirstrider mellan myndigheter och inom regeringskansliet, utebliven kulturförändring, tidsödande utredningar med luddiga inriktningar.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ligger i Karlstad.
Enligt försvarsberedningen ska MSB tillföras nya uppgifter, såsom den om ekonomiskt försvar, industriell beredskap och försörjningsberedskap. Utvecklingsarbetet ska börja från i princip ett rent bord där nuvarande nivå nästintill är obefintlig. Detta är en enorm uppgift som kommer att ställa mycket stora krav.
Förslaget innebär att det redan stora och omfattande MSB ska expandera ytterligare. Samtidigt ska den interna kulturen i MSB förändras till att bli mer ”handlingskraftig”. Som komplement till allt detta ska det ”övervägas” om vissa verksamheter ska knoppas av. Beredningen är inte distinkt i sin inriktning, lämnar fältet fritt för interna krafter i myndigheter och regeringskansli att hävda sina intressen och skapar därför osäkerhet kring utvecklingen.
Om den nödvändiga uppbyggnaden av civilförsvaret kommer att präglas av byråkratiska problem så är det mycket illa. Istället för att med tövande steg ta sig an en enorm utmaning och därmed riskera att tappa styråran så borde man redan nu agera tydligt. Det sparar tid, arbete och framförallt tonar ned risken för revirstrider. Ett mycket tydligt politiskt ledarskap är vad som är nödvändigt dels när det gäller situationen i vår nära omvärld, dels när det gäller vårt eget sätt att bygga totalförsvaret.
Försvarsberedningen gömmer sig bakom att ”innehållet är viktigare än formen”. Formuleringen låter på ytan snitsig, men är i praktiken en luftbubbla och bidrar snarare med en belastande otydlighet. Organisationsformen är nämligen ofta helt avgörande för möjligheten att åstadkomma praktiska resultat. Att redan nu göra ordentliga val istället för att drunkna i överväganden är bättre ur alla aspekter.
Socialdemokraternas förslag är därför följande:
Det nya MSB ges ansvar för krisberedskap på ett övergripande plan, stöd till regeringen avseende civilt försvar, stabsorganisation i krig, planering, ledning och samordning mellan det civila försvarets aktörer.
En ny myndighet inrättas för ekonomiskt försvar, krigsviktiga företag, försörjningsberedskap och industriell försörjning. Denna uppgift börjar från en grundläggande nivå. Myndigheten bör skyndsamt inrättas och ha högsta prioritet.
En ny myndighet för skydd mot olyckor, befolkningsskydd, räddningstjänst och skydd för civilbefolkningen inrättas. Hela denna uppgift bär på en särprägel som inte kan förenas med det ny omformade MSB:s uppgift som stabs-, stöd- och samordningsorgan i förhållande till regeringen.
Cyber- och informationssäkerheten är en verksamhet med egen karaktär och prägel. Det ansvar som finns inom dagens MSB bör läggas på en ny huvudman.
Tyvärr har inte Försvarsberedningen dragit tillräckligt långtgående slutsatser av dagens situation, inte bejakat behovet av tydlighet i förändringsarbetet och banar därför inte vägen för den reella förändring som är nödvändig. Försvarsberedningens angreppssätt i sina ambitioner att ”omforma” MSB riskerar att skapa en stor och ineffektiv civilförsvarsbyråkrati. Det är tid för handling, men det måste ske på rätt sätt. Om ledarskapet och tydlighet i organisationsuppbyggnaden uteblir, så uteblir också resultaten.
Peter Hultqvist (S)
ordförande i försvarsutskottet och ledamot av försvarsberedningen
Morgan Johansson (S)
vice ordförande i utrikesutskottet och ledamot i försvarsberedningen"

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram