Handelsplatsinnehavarens Marknadsmanipulationsmöjligheter

2022-10-31
Fast det är väl ändå en rätt modest förseelse i förhållande till de möjligheter till kursmanipulation som innehavaren av handelsplatsen har möjlighet att begå...
" Det fanns uppsåt till att påverka jämviktspriset och skicka falska signaler till marknaden om tillgång och efterfrågan när mannen genom så kallad ”spoofing” lade upprepade miljonorder i biotechaktien för att sedan makulera dem innan de gick till avslut. Hovrätten ändrar därför den friande tingsrättsdomen och fäller mannen för grov marknadsmanipulation.
En man i 30-årsåldern åtalades i Stockholms tingsrätt för grov marknadsmanipulation. Enligt Ekobrottsmyndighetens åklagare hade mannen under fem handelsdagar sommaren 2017 uppsåtligen lagt order i den Nasdaqnoterade biotechaktien Oncopeptides som gett falska eller vilseledande signaler eller låst fast priset.
Det har handlat om 63 order som haft ett totalt värde på drygt 58 miljoner kronor, som lagts under öppnings- och stängningsauktionerna – men dragits tillbaka innan de hunnit gå till avslut. Någon vilja att fullfölja affärerna har enligt åklagaren aldrig funnits, utan syftet har varit att få till en sådan kraftig påverkan på jämviktspriset som orderna lett till.
Order 14 procent över senast betalt
Konceptet med öppnings- och stängningsauktion, så kallad call, finns till för att samla upp de order som finns och få en prisbild, så att manipulation av öppnings- och stängningspriset kan förhindras. Under börsdagens första 15 minuter och sista 5 minuter kan man därför lägga order men inte göra avslut. Det är alltså möjligt att lägga en order utan att riskera avslut så länge återkallelse sker inom auktionstiden.
Det stora antal order som mannen lagt har i snitt legat knappt 14 procent över senast betalt – och snittordern har varit över 15 gånger så stor som genomsnittsordern i orderboken.
Nasdaqs interna analys visade att mannens order inte varit ämnade att gå till avslut utan i stället syftat till att skapa en missvisande bild av utbud och efterfrågan i aktien för övriga i marknaden. Det mannen hållit på med var enligt börsen ett otillbörligt agerande känt som ”spoofing”. Agerandet utgör enligt marknadsmissbruksförordningen marknadsmanipulation och definieras av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten på följande vis:
”Submitting multiple or large orders to trade often away from the touch on one side of the order book in order to execute a trade on the other side of the order book. Once the trade has taken place, the orders with no intention to be executed will be removed.”
Tillåtet att lägga större order
Enligt tingsrätten var det bevisat att mannen med sina order påverkat jämviktspriset i aktien. Dt är dock naturligt och i många fall ofrånkomligt när det handlar om större order. I och med att några transaktioner aldrig genomförts på de villkor som angetts hade de order som omfattades av åtalet i objektiv bemärkelse också gett falska eller vilseledande signaler till marknaden.
Det hade samtidigt inte påståtts att mannen, som agerat via nätmäklaren Avanza, hade fått information om att han inte fick lägga stora order i auktionerna. Uppgifter från en analytiker på Nasdaq talade också, tvärtom, för att det var tillåtet att lägga större order i callen.
En huvudsaklig anledning till att mannen ändrade sina order har enligt honom själv varit att han ville se hur mycket volym han skulle kunna få på nästa prisnivå. Enligt åklagaren hade det inte funnits något kommersiellt syfte med ett sådant agerande, men någon bevisning om att detta skulle vara ett otillåtet agerande eller att mannen känt till detta hade åklagaren inte lagt fram. ”Eftersom [mannen] ville köpa en stor aktiepost, behöver den omständigheten att order justerades flera gånger inte nödvändigtvis innebära att de inte var genuina eller hade ett kommersiellt syfte”, skrev tingsrätten. Det framstod i stället för tingsrätten som ”kommersiellt riktigt” att någon vill anpassa sitt pris i förhållande till exempelvis vilken volym som är möjlig att få.
Ville köpa så stort innehav som möjligt
Mannen hade samtidigt gjort gällande att han hade ett långsiktigt intresse i bolaget och ville köpa på sig ett så stort innehav som möjligt – något han senare också gjorde. Det var enligt tingsrätten svårt att se hur en person som har ett intresse av att öka sitt innehav skulle vilja påverka aktiekursen i höjande riktning.
Tingsrätten skrev också följande:
”I NJA 2013 s. 987 uttalade HD att om den som köper eller säljer aktier själv tar den reella affärsmässiga risken för upp- eller nedgång i aktiekursen bör det gälla högt ställda krav för att transaktionen ska anses otillbörlig. Något krav på otillbörlighet finns i och för sig inte i nuvarande lagen om marknadsmissbruk. Ett liknande synsätt borde dock enligt tingsrättens mening kunna anläggas även vid bedömningen av huruvida uppsåt till vilseledande funnits.”
Tingsrättens slutsats blev att det inte var bevisat att mannen haft uppsåt till de falska eller vilseledande signaler till marknaden som uppkommit och åtalet ogillades, även om två skiljaktiga nämndemän ville fälla.
Ändrar friande dom
Svea hovrätt ändrar nu den friande domen och fäller mannen för grov marknadsmanipulation.
Hovrätten instämmer i att agerandet att under auktionerna lägga order och sedan ändra eller ta tillbaka dem så att de inte ledde till avslut har medfört en påverkan på jämviktspriset för aktier i bolaget. Det avgörande för det straffrättsliga ansvaret är om det funnits en avsikt att inte låta orderna gå till avslut.
Mannen har gjort gällande att han ville investera mer i bolaget, men att han velat köpa fler aktier än han kunnat få under auktionerna – och att det är därför som han upprepade gånger har ändrat buden. Det framgår samtidigt av utredningen att mannen har ändrat buden även i fall då han hade kunnat få igenom ordern i fråga. Påstående motsägs samtidigt av att mannen under den kontinuerliga handeln har gjort faktiska inköp av aktien till ett lägre pris än hans order under auktionen.
Har handlat med uppsåt
Agerandet före och efter auktionerna klargör enligt hovrätten att mannen lagt orderna utan avsikt att låta dem gå till avslut. I och med att orderläggningen också påverkat jämviktspriset har han därmed gjort sig skyldig till marknadsmanipulation, konstaterar hovrätten. Det har handlat om en omfattande handel och mannen har även varit en större ägare i bolaget. Det är därför uteslutet att han kan ha agerat utan vetskap om att hans agerande påverkade jämviktspriset och att marknaden kunde ta del av informationen. Han har därför handlat med uppsåt.
Det har totalt handlat om 63 order till ett sammanlagt värde om drygt 58 miljoner kronor. Mannens andel av det totala antalet order per auktionstillfälle har också varit dominerande – och order har i flera fall lagts nära inpå auktionens sluttid. Omfattningen och systematiken gör att gärningen ska rubriceras som grov och gärningen har ett straffvärde på sex månaders fängelse. Varken art eller straffvärde talar dock för fängelse och det saknas anledning att tro att mannen ska göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden bestäms därför till villkorlig dom och 80 dagsböter på närmare 35 000 kronor.
En nämndeman är skiljaktig och vill fälla mannen i enlighet med åtalet, men inte rubricera brottet som grovt."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram