Förslag På Rymdförsvarsbygge Med Nato På Esrange I Kiruna

2022-08-11
" Sverige behöver med det kommande medlemskapet i Nato bygga upp ett nytt totalförsvar. Med rymd­basen Esrange i Kiruna har Sverige en unik möjlighet att bygga rymdförmåga med våra partner i Nato, skriver Liberalernas partiledare Johan Pehrson, Allan Widman, försvars­politisk talesperson, och riksdagskandidaten Johanne Hildebrandt.
Rysslands anfall på Ukraina och Sveriges blivande medlemskap i Nato har i grunden förändrat förutsättningarna för vårt lands försvars- och säkerhetspolitik. Som medlemmar i försvarsalliansen får vi del av de säkerhetsgarantier som medlemsländerna ger varandra.
På samma sätt måste Sverige ta ansvar och vara berett att militärt försvara andras länders frihet och ­demokratiska rättigheter. Det kommer att krävas en mental omställning i ett land som sedan många generationer låtsats vara allianslöst.
Liberalerna vet att frihet ständigt måste försvaras och att landets inre och yttre säkerhet är statens viktigaste uppgift. Vi var det första parti som ville att Sverige skulle ansöka om Nato­medlemskap. Vi har enträget kämpat för en upprustning av Försvarsmakten. Efter många års motvind uppnådde vi dessa två milstolpar i år.
Nya hotfulla tider kräver en politik som tar hänsyn till de nya förutsättningarna och som bygger upp ett stabilt försvar från grunden. För att uppnå detta måste politiken sträcka sig utanför de traditionella ramarna och omfatta fler delar av samhället. Sverige har inte råd med en försvars- och säkerhetspolitik som bygger på förhoppningar och efterklokhet.
Därför utvecklar vi nu Liberalernas försvarspolitik för att Sverige ska möta morgondagens verklighet. I dag lägger vi fram sju prioriterade förslag för att Sverige ska kunna bygga upp totalförsvaret och ingå i försvarsalliansen Nato.
1. Fatta ett nytt försvarsbeslut. Som medlemmar i Nato blir vi lika mycket givare som tagare. Utan ett robust nationellt försvar kan Sverige inte bidra till alliansens kollektiva säkerhet. Vi måste kunna förstärka och stödja andra Natoländer samt kunna ta emot militära förstärkningar. De ekonomiska satsningarna på försvaret måste därför ligga fast. Vi vill att tvåprocentsmålet uppnås senast 2025.
Medlemskapet i kombination med utbyggd försvarsbudget innebär även ett paradigmskifte för Försvarsmakten. Den ska expandera sin verksamhet och integreras med Nato samtidigt som den upprätthåller sin dagliga verksamhet. Detta kommer även att påverka formerna för Försvarsmaktens expansion och vilka militära förmågor som ska prioriteras i försvarets återuppbyggnad. Efter åratal av vanskötsel finns det många hål att täppa till.
Forskningsinstitutet CSIS har pekat ut tre försvarsutmaningar som Sverige har i egenskap av Natomedlem: luftförsvaret, risken för infiltration och försvaret av Gotland. Att åtgärda dessa tre områden torde ligga högt på åtgärdslistan. Vi vill att försvarsberedningen sammankallas och pragmatiskt granskar vad Natomedlemskapet och det förändrade omvärldsläget innebär för försvarsbeslutet och vilka förmågor som bör prioriteras under försvarsmaktens återuppbyggnad.
2. Bygg försvaret med övriga Norden. Norden utgör en militärstrategisk enhet som omfattar Nordkalotten, ­Västerhavet och Östersjöområdet. Tillsammans med våra grannar Finland, Norge och Danmark kan Sverige bygga upp ett gemensamt och mer effektivt försvar. Det finns möjlighet till en stående marin styrka i Östersjön. En annan möjlighet är en nordisk brigad med markstridskrafter för att bevaka Natos landgräns mot Ryssland. De nordiska flygvapnen kan gemensamt ansvara för bevakningen av luftrummet.
Fröet till ett nära militärt samarbete inom Norden finns sedan 2009 i samverkansformen Nordefco, men utan de militära och politiska förpliktelser som finns i Nato. Med Sverige och Finland som medlemmar i alliansen kommer samarbetet att förenklas och bli betydligt effektivare. Hur stort ansvar Sverige ska ta inom Nato beror dock på politisk vilja och ambitioner. Vi kommer bland annat att verka för att de nordiska länderna bygger ett gemensamt försvar, i nära samarbete med de baltiska staterna.
3. Gör Esrange till Nordens rymdcentrum. Rymden är en synnerligen viktig arena när det gäller lägesbilder och kommunikation. Med rymdbasen Esrange i Kiruna har Sverige en unik möjlighet att bygga rymdförmåga med våra partner i Nato. Norden kan ha sina egna satelliter som möjliggör robust kommunikation eller egna sensorsatelliter som ger oss överblick över vårt område.
4. Höj försvarsanställdas löner. Den växande Försvarsmakten ska bygga upp sina krigsförband, utbilda fler värnpliktiga och anställa personal. Samtidigt står myndigheten inför stora pensionsavgångar och ingångslönen på 22 000 kronor är orimligt låg med tanke på de risker och det ansvar som följer med rollen. Det är bra att 30 miljarder kronor har anslagits till inköp av ammunition, vapen och materiel, men satsningar måste också göras på den personal som står för kärnkompetens. Vi vill öronmärka 350 miljoner i försvarsbudgeten som ska möjliggöra att höja den militära personalens löner.
5. Inrätta ett säkerhetspolitiskt snabbspår i tillståndsprocesserna. Det kan ta 8–12 år för Försvarsmakten att få miljötillstånd för ett skjutfält. Motsvarade problem finns inom Fortifikationsverket när det gäller att uppföra byggnader. Inom materielförsörjningen kan det ta 5–8 år innan ett behov är täckt. Landets säkerhet måste få väga tyngre än långa handläggningstider i en trög byråkrati. Vi vill minska byråkratin med ett snabbspår för tillståndsärenden med stor betydelse för landets säkerhet.
6. Skapa ett cyberhemvärn. Sverige utsätts dagligen för cyberangrepp som kostar samhället miljarder. Försvarsmakten har viss cyberförmåga men den är inte tillräckligt stor. Samtidigt finns ett antal svenskägda företag med hög expertis inom området. Att skapa ett cyberhemvärn med personal i beredskap skulle mångdubbla Sveriges cyberförmåga. Vi vill att ett cyberhemvärn omedelbart bildas så att det privata näringslivets expertis bättre tas tillvara.
7. Öka antalet högre utbildningar inom försvars- och säkerhetssektorn. Försvars- och säkerhetssektorn behöver kompetent personal inom alla sektorer – från privata företag till myndigheter och förvaltning. Sverige behöver även öka sin kunskapsförmåga och kompetens angående Ryssland och Kina, inte minst när det gäller språken. Vi vill ­bygga ut de kvalificerade utbildningarna på högskolenivå av strategisk betydelse för landets försvar och säkerhet.
Det är beklagligt att det krävdes att Ryssland skulle anfalla Ukraina för att politiken skulle satsa på försvaret. Men det skapar även en unik möjlighet att göra om och göra rätt. Liberalerna kommer att fortsätta kämpa för ett starkt försvar. Vi lovar att vara pionjärer även inom framtidens försvars­politik."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram