När det nu drar ihop sig överallt.

2011-08-11

Det kan vara på tiden att ta lite om annat, som att AP fastigheter uppenbarligen låter hyresgäster som inte är momsregistrerade betala moms som inte sedan redovisas i något betalande bolag. Men jag antar att dom glatt betalar tillbaka pengarna....

Vidare följer här en del av diskussionen om mig och andra juridiska personer och företrädare, som skulle ha besvarats igår där jag är omnämnd och berörd i texten och därför äger rätt att publicera materialet eftersom jag delgivits detta av båda advokaterna Näsberg och Backman.

Här kommer jag för den goda sakens skull redovisa hur avslutningen av  affären med Robert Hållstrand förlöper.

Nu är det bara två veckor kvar tills dessa att advokaten Jörgen Berglund skall ha svarat på advokaten Backmans frågor angående utredning om misstanke om förskingring alternativt annan oredlighet. Jag hade tänkt mig att publicera brevet här först men jag tänkte att om jag har hållit mig i skinnet så här länge så kan jag lika gärna göra det tiden ut. Sedan kommer givetvis andra tider beroende på vad som händer. Lite lustigt är det dock att Backman har ryckt upp sig och till och med fått till en viss grad av torrhet i sin skrivning. Anförde advokaten Berglund har i detta, förvisso som kuriosa, fått frågan om orsaken till en förfrågan om uppgörelse i sak som hävdas aldrig ha ägt rum. Ungefär den nivån är det på detta spektakel numera och på utsidan av denna Kalle Anka lek tornar mörka moln upp sig mot horisonten.

Det kan man givetvis inte färvänta sig att denna typ av individer skall begripa, men det vore ju just ändå någonstans ett ödets ironi om samhället hamnade i undantagstillstånd. Men som den trevlige idrotts typ jag är så fortsätter jag ännu så länge att tro att pacta sund cervanda.


FOYEN
Advokat Jörgen Berglund
Hökerberg & Söderqvist
Box 7836
10398 STOCKHOLM
2011-07-04
Foyen Advokatfirma
Box 7229, SE-103 89 STOCKHOLM, Sweden,
Besöksadress: Jakobsbergsgatan 22
Tel +46850618400, Fax +46850618470, info@foyen.se, Reg.no. 916941-2740, Domicile: Stockholm, www. foycn.se

Ang. CJM Restaurang AB, 556667-6754 , i konkurs .1. Robert Hållstrand med bolag
För att ingenok1arhet skall råda vill jag inledningsvis ha noterat, att jag har uppfattat inget intresse fZre1igger för fortsatta förhandlingar om någon ersättning. Jag vill ha detta noterat för att Du inte åter skall ange eller uppleva att jag försöker skapa otillbörliga påtryckningar.

1 det följande ställer jag frågor eftersom min utredning om eventuell misstanke om oredlighet eller annat förmögenhetsbrott skalls slutföras under tidig höst.
Jag har under mitt fortsatta arbete tillsammans med bland annat några konkursförvaltare, advokaterna Claes-Göran Westerberg och Monica Näsberg, och en av de berörda borgenärer, hyresvärd, tidigare ställföreträdare och personer som har deltagit i hanteringen av mellanhavanden mellan rubr. parter kommit fram till en punkt då mitt utredningsarbete skall sammanfattas efter sommaruppehåll 2011 under andra veckan av augusti månad 2011. Jag har bland annat vid olika förnyade genomgångar med bland annat Claes Völcker och eller Carl-Johan Norberg

Under knappt 1,5 år fanns till mars 2008 egentligen divergerande uppfattning som framkom om överlåtelsen enligt avtal mars 2008 från CJM Restaurang AB i konkurs till Texmati Merkantila AB i konkurs. Det torgfördes aldrig någon uppfattning av Hållstrand om att förvärvet enligt skriftligt avtal inte skulle vara bindande, även om det stod helt klart och var ostridigt att en del av köpeskillingen inte hade erlagts.

FOYEN
Någon alman uppfattning redovisades inte heller av Robert Hålistrand eller exempelvis Tomas Parra eller Bengt Sörås som företrädare för Cewesborg Invest AB vid sammanträden som avhölls på advokatbyrån f?re mars månad 2010 eller i skriftlig form.
Jag har en del omständigheter med tillhörande frågor, som jag om möjligt gärna önskar kommenterade och främst med utgångspunkt från vad Du skrev om Robert Hållstrands vid tiden nyvunna uppfattning den 22 mars 2010.

Den första frågan som gärna vill ha kommenterad är vem eller vilka företrädde dåvarande AP Fastigheter och vid vilket eller vilka tillfällen? Frågan skall ses utifrån vad du angav på sidan 1 “Någon överlåtelse av hyreskontraktet till verksamhetslokalen kom inte heller till stånd beroende på att hyresvärden inte godkände RH Nattklubb som ny hyresgäst” och på sidan 4” ... och att hyresvärden inta har kunnat godta som ny hyresgäst”.

Jag vill inför de avslutande kontakterna med Vasakronan ha klara besked om följande. Vem eller vilka företrädare för dåvarande AP Fastigheter och vid vilken eller vilka kontakter förvägrade RH Nattklubb AB som ny hyresgäst? Gällde grunden för att förvägra RH Nattklubb AB att överta eller träffa nytt hyresavtal enbart frågan om mervärdesskatt? Fanns det vid Hålistrands kontakter mars 2008 en samtidigt diskussion om ett ändrat eller nytt hyresavtal/hyresft5rhållande med någon bolag i Hålistrands sfär? En följdfråga är om det är korrekt att hyreskontrakt som Kharma AB ingicks med hyresvärden och som överläts av Khrama AB senare under år 2008 till RSI Nattklubb AB har samma beteckning som hyreskontraktet mellan CJM Restaurang AB och AP Fastigheter?

Hållstrand synes ha ett påstående att annat Robert Hållstrand närstående bolag — Kharma AB såvitt jag vet - erbjöds hyresrätten av Vasakronans företrädare istället efter att Vasakronan hade förkastat RH Nattklubb AB som tänkbar hyresgäst? Vem eller vilka företrädde AP Fastigheter/Vasakronan och när mer exakt lämnades erbjudandet? Var det muntligt eller skriftligt erbjudande från AP Fastigheter/Vasakronan? Eftersom det borde stå utom allt rimligt tvivel att hyresrätten mars 2008 hade ett värde av miljontals kronor när Robert Hållstrands bolag Kharma AB tackade ja — och jag antar utan någon ersättning om inte kommer att anges — om det kan anses vara en gåva från AP Fastigheter AB/Vasakronan.

Frågan ställd mot bakgrund av AP Fastigheter/Vasakronan förmodligen oemotsagt hade tagit del av överlåtelseavtalet mellan CJM Rest AB och RH Nattklubb AB som köpare. Eller var det möjligen på sådant sätt att AP Fastiggheter/Vasakronan lämnade ett erbjudande främst beroende på att Robert Hållstrand vid kontakterna framhöll att han hade ett annat bolag än köparbolaget som tydligen var registrerat för mervärdesskatt?

2
FOYEN
Finns dt något särskilt skäl till att Robert Hållstrand Ijög under lång tid genom att åtminstone inför mig ange att det var RSI Nattldubb AB som fick erbjudandet av AP Fastigheter/Vasakronan att i någon form träde in i hyresförhållandet.

En annan fråga av visst allmänt intresse för min del för den fortsatta hanteringen är följande. Utifrån Robert Hålistrands totala tystnad om aktieöverlåtelse av samtliga aktier i Texmati Merkantila AB vid ett antal sammanträden med undertecknad före våren 2010, undrar jag om Robert Hålistrand uppträdde utifrån generalfullmakt eller annan fullmakt för Texmati Merkantila AB. Som du säkert känner till tecknade Robert Hålistrand återkommande firman bland annat ett stort antal konkursanmaningar som finns i min akt daterade t.o.m. mars 2010.

För min del är det och har varit helt uppenbart, att hyresförhållande och därtill hörande
hyreskontrakt för verksamhetslokalen ingick i överlåtelsen till dåvarande RH Nattklubb i
början av mars 2008.

Min ännu oförändrade bedömning om att överlåtelse har skett och köpeskilling äär oreglerad vinner mycket klart stöd från vad som har inhämtats från de som egentligen företrädde konkursbolaget vid förhandlingarna i form av Claes Völcker med biträde av Carl-Johan Norberg samt indirekt den anställde som var styrelseledamot och annan dokumentation inte minst avtalet.

Av avtalet framgår ju överlåtelseobjektet i form av rörelsen och där tillgångar exemplifierats såsom hyresrätten. Att det visserligen anges att “Köparen skrivet nytt hyresavtal med värden”, skall vara den skrivning som Robert Hålistrand önskade för köparbolagets räkning och av de skäl som anges nedan. Det var absolut inget villkor som sådant för Parternas överlåtelse utan låg i linje med Hålistrands intresse hur hyresrätten skulle hanteras efter överlåtelsen till dåvarande RH Nattklubb AB.
Däremot så var det ju på sådant sätt att rörelseöverlåtelsen med hyres förhållandet där Robert Hålistrand med bolag som blev RH Nattklubb AB hade haft ett uttalat förvärvsintresse under lång tid — och där alla inblandade visste av hyreskontraktet var uppsagt till omförhandling av hyresvärden. När överlåtelseavtalet skrevs — som dessutom finns i två olika versioner där enbart köpeskillingen verkar skilja sig och undertecknat av parterna — stod det helt klart att hyresavtalet för CJM Restaurang AB var uppsagt på nyss nänmt sätt. Enligt samstämmiga uppgifter på säljarsidan hade Robert Hållstrand genom sitt förvärv ett uttalat intresse av att få till stånd en omförhandling av hyresvillkoren på annat sätt än vad hyresvärden hade föreslagit.

3
FOYEN
Robert Hålistrand med RH Nattklubb AB ville absolut inte omförhandla efter övertagande på ett sådant sätt att prövning skulle komma att ske av hyresnämnden utifrån den gjorda uppsägningen. När nyss nämnda förhållande stod klart för hyresvärden efter överlåtelsen skall juristerna på AP Fastigheter/Vasakronan ha angivit, att en handling måste upprättas inför möte med AP Fastigheters/Vsaskronans företrädare som avhölls någon vecka efter överlåtelsen. Mötet med hyresvärdens två representanter tillkom på Robert Hålistrands initiativ. En handling utifrån direktiv — såsom jag har förstått informationen — upprättades utifrån ett absolut krav av hyresvärdens jurister. AP Fastigheter/Vsaskronan kunde uppenbarligen inte tänka sig att förhandla om nytt innehåll inom det överlåtna hyresförhållandet på sätt som Hålistrand krävde utan skulle den aktuella handlingen först upprättas och överlämnas till AP Fastigheters/Vasakronans representanter.

Att Robert Hålistrand tillsammans med Miodrag Mirovic, och Claes Völcker - och med
Carl-Johan Norberg med på ett kortare avstånd i annan lokal på Sankt Eriksgatan -
träffade AP Fastigheter AB företrätt genom Gunilla Uhrs och Frida Lampel den 13 mars
2008 är säkert för alla vid tiden berörda personer helt ostridig omständighet.

Att Kharma AB kom att anges stod Robert Hålistrand fritt efter överlåtelsen som ett annat bolag inom hans intressesfär. Jag utgår från att det är ostridigt att Robert Hålistrand angav vilket bolag som skulle anges på den aktuella dokumentet. Om mot förmodan något annat görs gällande av Hållstrand ber jag vänligen om ett tydligt besked.

Utan att det egentligen har avgörande betydelse är det enligt mitt förmenande utifrån inhämtade uppgifter gjorde Robert Hålistrand med ganska stor tydlighet ett överförande av hyresrätten i dess förvärvade from från RH Nattklubb AB till Kharma AB efter den ursprungliga överlåtelsen och därmed inte till RSI Nattldubb AB. Detta gäller trots att den exempelvis ganska direkt efterkommande ansökan efter mötet med hyresvärdens representanter avsåg alkoholutskänkning för köparbolagets räkning är något som bara Robert Hållstand och hans sfär kan svara för och en ny under en period parallell ny ansökan för RSI Nattklubb AB. Jag skulle sätta värde på att veta de bakomliggande skälen. Mest intressant är enligt min mening varför det bolag som numer anses ha övertagit hyresrätten aldrig sökte tillstånd hos Stockholms kommun, trots att hyresrätten är en förutsättning härför.

Slutligen kan jag inte underlåta av ren nyfikenhet att om möjligt få en förklaring efter att ha tagit del av önskemålet för någon dryg vecka sedan från Robert Hållstrands sida, att stöta på för att träffa uppgörelse utifrån ett förlikningsförslag med Carl-Johan Norbergs konkursbo via konkursförvaltaren, Monica Näsberg.

4
r
FOYEN
Det ena målet avser borgensåtagandet måste rimligen vara förknippat med den överlåtelse till RH Nattldubb AB som aldrig enligt Hålistrand kom till stånd. Ett separat gällande borgensåtgagande enbart mot Carl-Johan Norberg eller någon annan förklaring?

För att det inte skall råda oklarhet vill jag meddela att de synpunkter som kan komma att lämnas i skriftlig fonn, kommer att delges såväl andra konkursförvaltare ävensom som exempelvis berörda borgenärer samt tillsynsmyndigheten i konkurser.
Om det finns några kommentarer när jag nu har kunnat höra alla berörda, ber jag vänligen att dessa lämnas senast den 10 augusti 2011.

Med vänliga hälsningar
Böm Backman

5

/
Backman, Björn
Från: Monica Näsberg
Skickat: den 28 juni 2011 16:39
Till: Berglund Jörgen
Kopia: Backman, Björn
Amne: SV: Carl Johan Norberg
hej
Frågan är alldeles för komplicerad för att svara med ett mail
Möten pågår fortfarande mellan Westerberg, Backman, Spendrups och mig
Betala den totala fordran till någon av oss så fördelar vi pengarna emellan oss
Spendrups är förresten stösta borgenären 1 Norbergs konkurs och de deltar i alla förhandlingarna
Mvh
Monica
Från: Berglund Jörgen [jorgen.berglund@hsa.se]
Skickat: den 28 juni 2011 15:24
Till: Monica Näsberg
Kopia: sasasrndovic@lindorff.com
Ämne: SV: Carl Johan Norberg
Hej Monica,
Jag har ännu inte fått något svar på det förlikningserbjudande som Robert Hålistrand och RSI Nattklubb AB m.fl. bolag lämnade i mitt brev av den 21 februari 2011. Jag är osäker på hur Din tystnad skall tolkas, men jag utgår från att Du fortfarande är intresserad att nå en uppgörelse som tillgodoser konkursborgenärernas intresse av att erhålla utdelning i konkursen. Jag emotser därför Ditt snara återkommande i förlikningsfrågan.
Med vänlig hälsning
Jörgen Berglund
HÖKERBERG L SÖDERQVIST
Jörgen Berglund
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyr KB
Box 7836
103 98 STOCKHOLM
Sweden
Telephone: +46 (0)8 407 88 00
Mobile: +46(0)70 584 7117
Facsimile: +46 (0)8 407 88 01
E-maii: jorgen.bergIundhsa.se
Visiting address:
Kungsgatan 36, STOCKHOLM
This message is for the named persons use only. It may contain confidential, proprietary or legally pnvileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you receive this message in error, please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender. You must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient
Från: Monica Näsberg [mailto:Monica .Nasberg@gronbergadvokat.se]
Skickat: den 28 mars 2011 13:05
Till: Berglund Jörgen
Ämne: SV: Carl Johan Norberg
Avvaktar möte med Backman och Westerberg nästa vecka
Monica Näsberg
Advokat /Attorney at law
Partner
1
1’
IGUNNARD
ADVOKAYRÅ
Grönberg Gunnard Advokatbyrå
Hitechbuilding 151
SE-bl 52 Stockholm
Besökare / visitors: Sveavägen 9. plan 12
phone: +46 8 796 77 00
fax: +46 8 796 77 11
direct: +46 8 796 77 28
monica.nasberggronbergadvokat.se
www.gronbergadvokat.se
Grönberg Cederlöv Advokatbyr och Advokatfirman Gunnard & Co har gått samman och bildat Grönberg Gunnard Advokatbyrå. Grönberg Cederlöv Advokatbyrå and Advokatfirman Gunnard & Co have merged and the merged firm will continue ts business under the name Grönberg Gunnard Advokatbyrå.
This message may contain confidenlial information. It may not be disclosed to. or used by. anyone other than the addressee. If you receive this message in error. please advise the sender imniediately.
Från: Berglund Jörgen [mailto:jorgen.berglund@hsa .se]
Skickat: den 24 mars 2011 10:39
Till: Monica Näsberg
Ämne: SV: Carl Johan Norberg
Hej Monica,
Jag väntar på Ditt svar...
Med vänlig hälsning
Jörgen Berglund
HÖKERBERG JL SÖDERQVIST
Jörgen Berglund
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB
Box 7836
103 98 STOCKHOLM
Sweden
Telephone: +46 (0)8 407 88 00
Mobite: +46 (0)70 5847117
Facsimile: +46 (0)8 407 88 01
E-mail: jorqen.berglundhsa.se
Visiting address:
Kungsgatan 36, STOCKHOLM
This message is for the named persons use only. It may contain confidential, proprietary or legally pnvileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you receive this message in error, please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender. You must not, directly or indirectly, use, disciose, distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient
Från: Monica Näsberg [mailto: Monica. Nasberg@gronbergadvokat.se]
Skickat: den 24 februari 2011 14:02
Till: Berglund Jörgen
Amne: SV: Carl Johan Norberg
Hej
Jag avvaktar ett möte med Björn Backman innan jag återkommer
Monica Näsberg
Advokat/Attorney at law
Partner
2
G RÖNBERG
GUN NARD
ADVOKÅTBVA
Grönberg Gunnard Advokatbyrå
Hitechbuilding 151
SE-lo 1 52 Stockholm
Besökare / visitors: Sveavägen 9, plan 12
phone: +46 8 796 77 00
fax: +46 8 796 77 11
direct: +46 8 796 77 28
monica.nasberggronbergadvokat.se
www.oronbergadvokatse
Grönberg Cederlöv Advokatbyrå och Advokatfirman Gunnard & Co har gatt samman och bildat Grönberg Gunnard Advokatbyrå. Gröriberg Cederlöv Advokathyrå and Advokatfirman Gunnard & Co have merged and the merged firm will continue its business under the name Grönberg Gunnard Advokatbyrå.
This message may contain confidential information. It may not be d,sciosed to. or used by. anyone other than the add,essee. If you receive this message In error. please advise the sender immediately.
Från: Berglund Jörgen [mailto:jorgen.berglund@hsa.se]
Skickat: den 21 februari 2011 16:07
Till: Monica Näsberg
Kopia: sasa.srndovic@lindorff.com
Ämne: Carl Johan Norberg
Se bifogat brev.
Med vänlig hälsning
Jörgen Berglund
HÖKERBERG L SÖDERQVIST
Jörgen Berglund
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyr KB
Box 7836
10398 STOCKHOLM
Sweden
Telephone: +46 (0)8 407 88 00
Mobile: +46 (0)70 584 7117
Facsimile: +46 (0)8 407 88 01
E-mail: ioren.berglundhsa.se
Visiting address:
Kungsgatan 36, STOCKHOLM
This message is for the named person’s use only. It may contain confidential, proprietary or legally pnvileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you receive this message in error, please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender. You must not, directly or indirectly, use, disciose, distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient
3

.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram