Varför olyckor inte kommer ensamma...

2009-06-25

Det som egentligen kan utgöra en anledning till oro har faktiskt presenterats i flera artiklar som publicerats i New England Journal of Medicine nu under våren och försommaren.

Artiklarna vilka mestadels utgår från studier av hur tidigare stora influensaepidemier har uppstått och verkat, framför allt den dödliga spanska sjukan 1918 och den allvarliga epidemin 1957, redovisar samma mönster. Och den rent biokemiska grunden för problemet i dag beaktas givetvis i detta.

Ett influensavirus är en organism vilken ändrar sig hela tiden. En typ av förändring är att det sker en form av mutation i genomet, vilken leder till förändringar i de proteiner som viruset producerar. Detta är i virusets egen mekanism för att skapa överlevnad.

Detta kan till exempel innebära att skalet på viruset förändras på ett eller fler sätt som gör att det blir svårare för människans eller djurens immunförsvar att detektera och vidare bekämpa viruset.

En annan möjlig förändring är att material från andra virus kan smälta ihop med det aktuella viruset, och därvid komma att bilda en ny modell på organism. Den engelska termen för detta är re-assortment.

Den största naturliga reservoaren för virus som är smittsamma för människor är för närvarande fågelpopulationen, vilket knappast kan ses som märklig med hänsyn till fåglarnas geografiska rörlighet och virologiska exponering. Boskapstocken, och då alldeles särskilt svin, och detta utifrån deras människoliknande DNA strukturer, utgör således en annan viktig och central reservoar i detta.

Nära kontakter mellan flyttfåglar, kreatur och människor förefaller alltså vara den vanligaste vägen till utveckling av nya virus. Flera stammar av sådana virus vilka genomgått trefaldig re-assortment har numera kunnat identifieras med hjälp av avancerad genomteknik vilken tidigare inte varit allmänt tillgänglig, utan som tidigare enbart varit förbehållen den militärindustriella sektorn och dess forskning inom biologisk krigföring.

Analys av den nu aktuella H1N1-stam som ligger till grund för den nuvarande pandemin tyder på att denna innehåller komponenter från såvä fågel-, svin- och humanvirus, vilka alla sedan länge varit kända, och som kan spåras tillbaka till 1990 i sin re-assortment i detta.

Dessa tre smälte sedan samman omkring år 2000, med två nordamerikanska svininfluensastammar. En eurasisk svininfluensastam förmodas också vara inblandad.

Att ett virus har förmåga att inkorporera så många varianter från djur och människor runt om i hela världen är det som verkligen ger anledning till oro. Och att den humanbiologiska kopplingen är så stark till grisar, är givetvis mycket olyckligt med hänsyn till att grisarna i sin tur lätt kan kontaminera fåglar som kan svara för den vidare geografiska spridningen.

Viruset kan sägas vara en markör för människans skiftande villkor, och som därigenom inom sig bär på arvet från människans skiftande villkor under hela sin historia. När hygienförhållandena och den förebyggande hälsovården utifrån resurserna har varit god, och immunförsvaret således har varit starkt hos människor och djur, är sannolikheten för dödliga pandemier, orsakade av virus eller bakterier, påtagligt mycket lägre.

I perioder av ekonomiskt och socialt sönderfall ökar därför sannolikheten mycket kraftigt för att en dödlig pandemi ska få fäste. Så att denna pandemi nu kommer smygande är näppeligen enbart en ödets förtjänst, även om detta svårligen kommer att vara möjligt att belägga annat än rent statistiskt.

En annan just sådan liknande period var tiden närmast efter första världskriget, då spanska sjukan svepte som en löpeld över världen. En annan sådan period är alltså således i detta nu.

Och detta börjar att ske i en större omfattning när lyckan ”plötsligt” vänder för stora och tätt koncentrerade människomassor i Eurasien, och på det södra halvklotet, människomassor som redan lever på gränsen till undernäring och nedsatt immunförsvar, skapar det precis den grogrund som virus och bakterier frodas i.

(FN:s livsmedelsorgan FAO meddelade vecka 27 att antalet människor i världen som nu inte kan äta sig mätta, på grund av den globala finansiella härdsmältan, nu överstiger en miljard.)

Bland andra så kommer följande faktorer att gynna spridningen av denna pandemi, en minskade tillgång till sjukvård i de utvecklade länderna, arbetslöshet och sjunkande levnadsstandard gör inte saken bättre. Människor drivna av desperata ekonomiska förhållanden till att bryta upp från sina hem, ett globaliserat jordbruk som absolut innebär ökade möjligheter för djursjukdomar att sprida sig över nationsgränser, fågelpopulationer som genom sina naturliga flyttningar för med sig nya smittsamma sjukdomar, allt detta erbjuder vägar för smittspridning.

Sjukdomar kan sägas utgöra den egentliga markören för den globala fysiska ekonomins tillstånd. Och med hänsyn till att vår totala ekonomi på jorden består av en inte obetydlig del penningekonomi, vilken belastar den fysiska ekonomin, den del som kan finnas utan pengar, så kan detta knappast komma att bli på så många olika sätt. Virus och bakterier bryr sig mer sällan så mycket om marknadsvärden eller efterfrågan.

Den världsvida värdeskapande produktionskapaciteten, och hur den påverkar de människor som deltar i den, det är väl det enda som virus och bakterier egentligen har anledning att bry sig om, eftersom endast detta i egentlig mening är det enda som är välståndsskapande. Det skapar givetvis inte något välstånd att handla med pengar, vilket alla egentligen inser, det skapar enbart en omfördelning av redan producerad välfärd.

Och inne i virusgenomet (arvsmassan hos viruset) så finns ju nämligen den mänskliga världsbefolkningens hela historia av ekonomiska med- och motgångar redan inskriven.

För politiker borde sådana allvarliga överväganden, och illavarslande varningar utgöra en anledning till oro.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram