Olaglig Svensk Åsiktsbildning

2024-07-09
Vad kan då detta möjligen handla om....

https://www.svd.se/a/Oo89kV/nils-funcke-ny-ordningslag-paradigmskifte-for-asiktsbildning
"En upphissad docka av Erdogan med fötterna upp, en Putin som bränns på bål, en koran på klotgrillen, en rondellhund på ett galleri, en LVU-demonstration, en gatuteater mot Natomedlemskapet, manifestationer för frigivning av Ahmadreza Djalali, en utomhusgudstjänst med fanatiska utfall mot islam…
Justitieminister Gunnar Strömmer har nu fått det lagförslag han beställt för att täppa till ”den lucka” han vill täta när det gäller att förbjuda och upplösa sammankomster riktade till allmänheten i fredstid. Utredningen ”Allmänna sammankomster och Sveriges säkerhet”, SOU 2024:52, ger i olika varianter förslag som syftar till att förbjuda sammankomst som ”sannolikt /.../ är ägnad att påverka Sveriges säkerhet”. Polisen ska kunna vägra tillstånd eller upplösa sammankomster som i sin förlängning kan leda till ”en påtaglig fara för brottslighet” i Sverige, för svenska intressen utomlands eller hotar säkerheten ”på annat sätt”.
Om förslaget förverkligas innebär det, för att använda regeringens favorituttryck, ett ”paradigmskifte” när det gäller synen på och regleringen av den fria åsiktsbildningen.
Brottsliga yttranden ska kunna beivras enligt vad som tydligt anges i grundlag och lag. Men ingripande som föregriper ett offentliggörande eller förhindrar spridningen har varit förbjudna i princip sedan slutet av 1700-talet. Det framgår uttryckligen i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetshetsgrundlagen. Denna princip, censurförbud, har ansetts gälla även de former för opinionsbildning som inte omfattas av yttrandefrihetsgrundlagarna.
Men nu föreslås att, vad gäller möten, demonstrationer och kulturella uttryck riktade till allmänheten, polisen ska göra en ”sannolikhetsbedömning” före sammankomsten om den kan antas leda till brottsliga gärningar. I grunden handlar det om en politisk bedömning av yttrandet.
Nils Funcke.
Nils Funcke. Foto: Janerik Henriksson/TT
Det är den öppna polisen som ska fatta det formella beslutet. Men enligt utredningen har polismyndigheten skyldighet att inhämta information från Säkerhetspolisen och utrikesdepartementet. Även justitiedepartementet ska kunna få ett ord med i laget. Att polisen skulle gå emot ”önskemål” från Säpo eller departementen framstår som osannolikt. Inte minst mot bakgrund av den lyhördhet polisen visat mot politiska signaler när det gäller koranbränningarna.
Koranbränningarna, som i sig är ett oartikulerat och sårande sätt att uttrycka religionskritik, har såväl statsminister Ulf Kristersson som utrikesminister Tobias Billström fördömt. Statsministern har förklarat att en koranbränning må vara laglig, men är ”olämplig”.
I färskt minne finns hur Ulf Kristersson, orkestrerad av utrikesministern och riksdagens talman, förklarade att upphängningen av Erdogan-dockan utgjorde ”ett sabotage mot den svenska Nato-ansökan, det är farligt för svensk säkerhet”.
Opinionsyttringar kan bli olagliga
Nu riskerar sådana opinionsyttringar att bli både olämpliga och olagliga.
Visserligen krävs att en manifestation i Sverige ”sannolikt”, typiskt sett, ska kunna leda till ”brottslighet” riktad mot svenska intressen i Sverige, utomlands eller ”att Sveriges säkerhet hotas på något annat sätt”.
Men det behöver inte röra sig om våldsamheter utanför till exempel en ambassad, utan kan även omfatta desinformationsoperationer om till exempel tvångsomhändertagande av barn, hot, kidnappningar, förtal av myndighetsföreträdare och konfiskering eller sabotage mot svensk egendom.
Paradigmskiftet får till följd att utländska stater och maktcentrum kommer att kunna påverka gränserna för vilka manifestationer som ska få tillstånd och vilka som ska förbjudas eller upplösas. Genom att tolka och värdera diplomatiskt inlindade, avkodad diplomattrafik eller direkt uttalade hot kommer Säkerhetspolisen och utrikesdepartementet att styra polisens beslut. Andra än Sveriges riksdag kommer att ange gränserna för yttrandefriheten.
Kan bli ett slag i luften
Förslaget från utredaren innebär också att grunderna för polisens beslut och den process som föregått ett avslagsbeslut i många fall inte kommer att kunna granskas på grund av sekretess. Polisen föreslås få rätt att helt eller delvis underlåta att motivera sitt beslut för att skydda underrättelseuppgifter. Den som fått ett avslag och därmed är part i målet kommer att kunna undanhållas grunderna för beslutet även vid en domstolsprövning.
Förverkligas förslaget kommer det antingen att utgöra ett slag i luften eller leda till att även återgivningen av en manifestation eller en kulturyttring måste straffbeläggas.
Ett slag i luften, eftersom till exempel en koranbränning eller LVU-demonstration inte får ”effekt” och därmed inte kan hota Sveriges säkerhet om den inte blir känd av till exempel religiösa maktcentrum utomlands.
Sociala medier straffbeläggs?
Ska ändringen i ordningslagen få den avsedda effekten måste även spridningen av manifestationen via sociala medier straffbeläggas. Därefter väntar nästa paradigmskifte, då även publiceringar på medier som skyddas av yttrandefrihetsgrundlagarna måste straffbeläggas.
Dit må steget vara långt och trösklarna många. Men regeringen har visat en enastående envishet, okänslighet och fingerfärdighet för att driva igenom långtgående ändringar trots invändningar från utredare, kritiska remissinstanser, yrkanden om minoritetsbordläggningar och Lagrådets avrådan."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram