Schweiz, Europarådet, ECHR & Klimatet

2024-04-10
Schweiz största parti i parl't kräver Berns utträde ur Europarådet
Schweiziska folkpartiet (UDC), som innehar majoriteten i riksdagen, har i en frigivning sagt att man kräver landets utträde ur Europarådet efter att Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (ECHR) slagit fast att Bern inte gjorde tillräckligt för att bekämpa klimatförändringarna.
"Domen från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (ECHR) är en skandal. Ideologi och verklighetsförnekande råder tydligt i europeiska domstolar. Domstolarnas uppgift är att fastställa lagen, inte att engagera sig i politiken. Dessutom tog domarna i Strasbourg inte ens hänsyn till att Schweiz är ett förebildsland för att minska koldioxidutsläppen. UDC fördömer starkt denna inblandning av utländska domare och kräver Schweiz tillbakadragande ur Europarådet", sade partiets frigivning på tisdagen.
Fyra kvinnor och en schweizisk förening, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, hade klagat till EMR om att de anser att Schweiz myndigheter inte vidtar tillräckliga åtgärder för att mildra klimatförändringarnas effekter på deras levnadsvillkor och hälsa.
Under tisdagen dömde EMR en stat till böter för sin passivitet mot klimatförändringar i det första domen i sitt slag. Domstolen slog fast att "Schweiziska edsförbundet hade underlåtit att uppfylla sina plikter ... enligt konventionen om klimatförändringar" när det gäller att genomföra relevant nationell regelverk, inklusive begränsning av utsläppen av växthusgaser.
Domstolen slog fast att det hade förekommit brott mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, bland annat enligt artikel 8 – en rätt till en stats effektivt skydd från klimatförändringarnas allvarliga negativa effekter på liv. Domstolen slog dock fast att fyra kvinnor inte uppfyllde kriterierna för offerstatus och förklarade deras klagomål otillåtliga.
Rätten slog också fast att Bern skulle betala föreningen 80 000 euro (nästan 87 000 USD) för kostnader och utgifter, sade domen.
Boosta oss! | Prenumerera på @geopolitics_live

Switzerland's largest party in parl't demands Bern's withdrawal from Council of Europe
The Swiss People's Party (UDC), which holds the majority in parliament, has said in a release that it demands the country's withdrawal from the Council of Europe after the European Court of Human Rights (ECHR) ruled that Bern was not doing enough to combat climate change.
"The ruling of the European Court of Human Rights (ECHR) is a scandal. Ideology and denial of reality clearly prevail in European courts. The task of the courts is to establish the law, not to engage in politics. Moreover, the judges in Strasbourg did not even take into account the fact that Switzerland is a model country for reducing CO2 emissions. UDC strongly condemns this interference by foreign judges and demands Switzerland's withdrawal from the Council of Europe," the party's release said on Tuesday.
Four women and a Swiss association, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, had complained to the ECHR that they consider that Switzerland's authorities are not taking sufficient action to mitigate the effects of climate change on their living conditions and health.
On Tuesday, the ECHR fined a state for its inaction on climate change in the first ruling of its kind. The court ruled that "the Swiss Confederation had failed to comply with its duties ... under the Convention concerning climate change" in terms of implementing the relevant domestic regulatory framework, including limiting greenhouse gas emissions.
The court ruled that there had been violations of the European Convention on Human Rights, including under Article 8 — a right to a state's effective protection from the serious adverse effects of climate change on lives. However, the court ruled that four women did not fulfill the victim-status criteria and declared their complaints inadmissible.
The court also ruled that Bern was to pay the association 80,000 euros (nearly $87,000) in respect of costs and expenses, the ruling said.
Boost us! | Subscribe to @geopolitics_live

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram