Svea Kanals Första Ledare

2024-01-29
https://www.facebook.com/magnus.stenlund.56/posts/3740424882872153
Svea Kanals första Ledare – Om Swebbtv och dess ekonomi.
Jag blev tidigare idag uppringd av en dam som började med att be en bön för mig. Hon bad för att jag skulle återvända till Swebbtv och hon gjorde det både innerligt och uppriktigt. För henne var det mina analyser som utgjort kanalens viktigaste budskap, eftersom de hjälpte henne att tolka omvärlden, de blev en slags kompass som gjorde det möjligt för henne att inte bara navigera rätt genom medias alla lögner utan också på ett mer basalt plan behålla sitt förstånd.
Jag vet att det är så för väldigt många fler, för det är den typen av respons jag fått ända sedan jag 2017 startade min blogg på facebook, som idag heter Vakna Sverige, och som jag för övrigt nu kommer aktivera mig mer på igen och som ni alla naturligtvis är varmt välkomna till. Kontakten med och responsen från likasinnade är vad som fick mig att med stor entusiasm ta på mig Swebbtv-kepsen redan från första början, 2020. Det är också detta som fått mig att behålla motivationen under senare tid, under vilken jag upplevt att kanalen har stagnerat och tappat fokus. Jag har känt en frustration över att vi inte har gjort vad som kunnat göras för att nå ut till fler, över att formatet har stelnat och över att min insyn i vad som skett och möjlighet att påverka känts mindre och mindre. Min motivation har minskat, jag har upplevt att det varit svårt att få gehör för mina tankar på kanalen, kanske framförallt eftersom jag inte har kunnat förstå varför det har varit så.
Att göra meningsskiljaktigheter om kanalens allmänna strategi till en kabinettsfråga har dock aldrig varit aktuellt för mig, att få göra mina program har jag sett som ett privilegium i sig och ett utomordentligt sätt att få avreagera mig, jag har därför både känt mig och visat mig lojal. Den lön jag fått för detta har visserligen bara varit en fjärdedel av vad jag fick när jag jobbade på banken, och ännu mindre än så om man tar hänsyn till inflation. Men den har räckt åt mig och min familj, eftersom vi inte ägnar oss åt några extravaganser. Jag har heller aldrig tröttnat på den uppskattning och feedback jag har fått i kommentarsfälten, det vill jag inte förneka.
Det finns gott om intelligens, kunnande och sunt förnuft i Swebbtv-publiken, vilket är lätt att konstatera, när man skrattat färdigt åt trollens ansträngningar att provocera. Den diskussion som följt efter min avgång har också visat sig vara så omfattande, så i många stycken insiktsfull och känsloladdad, att jag heller inte kan avstå från att kommentera den.
Jag ska medge att jag ändå dragit mig för att lufta kritik mot Swebbtv, eftersom detta kan komma att uppfattas som pajkastning. Jag har frågat efter den senaste årsredovisningen i ett halvår, men fick den i min hand först nu, dagarna före stämman, och det var inte genom Swebbtv:s försorg utan en aktieägare som frågat efter den. Man tycks inte ha skickat ut den till andra än just de som frågat. Det som står i årsredovisningen har fått mig att inse att mycket måste redas ut, och att särskilt dem som tänkt bevista stämman i tid bör ha de fakta på bordet som krävs för att kunna ställa berättigade frågor. Det är alltså inte mitt eget eftermäle som jag oroar mig för, tvärtom måste det få stå åt sidan: detta gör jag för alla dem som känner sig delaktiga i det Swebbtv stått för, dem som tittar och dem som donerat. Det finns säkert dem, som likt den gamla damen som bad för mig, säger sig inte vilja veta. Men att vårda en illusion är inte något som är bärbart på sikt, tvärtom kommer krocken med verkligheten bara bli värre ju längre den fördröjs.
Vad som framgår när man läser årsredovisningen, är nämligen att Swebbtv:s problem är betydligt mer djupgående och av annan karaktär, än vad Mikael Willgert och kanalens före detta styrelseordförande Lars Bern vill låta påskina. Dessa förhållanden har också rått under betydligt längre tid än man vill få det att låta som och borde ha åtgärdats redan under 2021-22. En mycket stor donation hävdas ha kommit in under detta räkenskapsår, som varit avgörande för att kunna fortsätta driften, men som samtidigt också gjorde det möjligt att nonchalera problemen. Donationens exakta belopp känner jag inte till, men enligt förvisso något osäkra uppgifter, så handlar det om 10 mkr. Det är med en blick på resultaträkningen lätt att konstatera att Swebbtv denna summa förutan levde långt över sina tillgångar. Ändå fortsatte man bara spendera i samma takt året efter. Först när detta räkenskapsår närmar sig sitt slut, sommaren 2023, så börjar Mikael Willgert tala om problemen.
Donationerna året innan, var även exklusive den ovan nämnda stora gåvan, betydande, 4,8 mkr. Det skulle ha gått att producera många program för den summan. Men de räckte alltså ändå inte till. Rörelsekostnaderna uppgick till totalt 12,3 mkr. Och året därpå hade dessa kostnader växt till 12,9 mkr. Och det är inte, som man av Willgert och Bern lätt förleds att tro, personalkostnaderna som är den stora boven. Dessa uppgår senaste räkenskapsåret till 5,4 mkr och var något lägre året innan.
Residualen är inte så lätt att veta vad den består av. Resultatposterna ”råvaror och förnödenheter” och ”övriga externa kostnader”, som det står i årsredovisningen säger inte mycket. Så vad kan det då röra sig om? Jag kan ju inte veta, jag saknar såvitt jag vet all insiderinformation. Vad jag är rädd för är att inte heller aktieägarna på tidigare bolagsstämmor har fått veta särskilt mycket mer. Kanske handlar det om utvecklings- och driftkostnader för den egna plattformen, som enligt min mening blivit en begränsning; Swebbtv skulle kunna ha etablerat sig på t ex Rumble, det hade kanske då varit lite svårare att hålla tittarna lika trogna, men detta skulle med råge ha uppvägts av att många fler hittar lättare in. Kostnaden för plattformen är förstås bara en gissning. Att någon eller några sköter servicen är i och för sig ett rimligt antagande, oklart hur många timmar, men dessa bör ju hur eller hur ligga bland personalkostnaderna.
Kostnaden för att hålla Swebbtube flytande kan heller inte vara gratis, trots att tjänsten vad jag förstår tillhandahålls användarna just gratis. Och detta utan att det ger någon som helst nytta för någon; visningarna är såvitt jag kan se färre nu än för ett år sen, och användarna skulle lika gärna kunna publicera sig på Rumble, lika gratis men med större potential för visningar, särskilt om man förser sina videos med textremsa. Detsamma gäller förstås även Swebbtv. Swebbtv kan alltså ’inte ta betalt för Swebbtube, en kvarnsten för kanalen och en ’tjänst’ för användarna som närmast blivit till en otjänst.
Någon poäng med Swebbtv-apparna är nästan lika svår att se; utan att dra ner på den funktionalitet som redan finns på webben så tillför de inte mycket för användarna. Att utveckla dessa appar kan ju också tänkas ha kostat en bra slant, men det är ju också ren spekulation att anta. Spekulation som bygger på att Willgert i så fall inte har det teknikkunnande han rimligen bör ha för att kunna ställa rätt krav på sina leverantörer; av en expert jag talat med bör sådan utveckling nämligen inte alls resultera i några miljonkostnader, snarare ett par veckors programmering.
Om apputveckling och liknande tekniksatsningar fortfarande pågår vet jag förstås heller inget om, men allt detta är frågor som borde ställas på stämman. För av det vi vet och kan konstatera så är nära 15 mkr av rörelsekostnaderna under de två senaste räkenskapsåren i n t e personalkostnader, och de är svåra att motivera eller ens förklara, bortsett från ett hyresavtal avseende en lokal som är minst dubbelt så stor som den behövde vara redan före personalneddragningarna vid årsskiftet. För dessa femton miljoner hade kanalen kunnat sända program i nästan tre år på Rumble, med full personalstyrka och oförändrade löner, samtidigt som man inte brandskattat nya donationer alls under den tiden, och som med god förvaltning kunnat växa till sig ytterligare.
Det stora donations- och genom nyemission tillförda aktiekapitalet har dock inte växt alls, tvärtom. Redan året 2021-22 framgår att det gått katastrofalt dåligt. Över en halvmiljon förlorades i någon form av spekulation. Detta enligt en resultatpost som förra året kallades ’övriga ränteintäkter och liknande resultatposter’, men som i år döpts om till ’nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar’ varifrån ett positivt belopp, tvåhundra tusen, brutits ut, och fått rubriken ’resultat från övriga finansiella tillgångar’. Den här typen av omklassificeringar är uppseendeväckande, och borde kommenteras av revisorn, men så har inte skett.
Med de stora summor som Swebbtv fått att förvalta är det förstås viktigt att detta sker ansvarsfullt. Och när man gör en halvmiljon i förlust, så är det definitivt dags att lägga korten på bordet, öppet redovisa vad som gått fel och sedan applicera en mindre våghalsig investeringsstrategi. Men tyvärr är detta inte alls vad som skett. Tvärtom. Att ’resultatet från övriga finansiella tillgångar’ under det senaste räkenskapsåret gått från ett litet plus till 2 miljoner minus är så pass anmärkningsvärt att jag, om jag varit aktieägare, knappast hade beviljat styrelsen ansvarsfrihet utan en ytterst detaljerad redovisning av vad som hänt. Inte heller denna förlust omnämns av revisorn. Den utgör mer än två tredjedelar av alla de donationer som influtit under hela detta räkenskapsår.
Att som Lars Bern hävda att de nu vid jul aviserade och genomförda neddragningarna skulle ha varit nödvändiga anpassningar till minskade intäkter, är alltså en mycket missvisande bild. Det handlar istället om anpassningar till följd av den kostnadskostym man skaffat sig. Mitt intryck är att denna består av megalomaniska tekniksatsningar, dyra hyreskontrakt och en vilda västern-strategi för investeringar. Men jag vill reservera mig för att jag trots allt inte vet exakt. Den ytterst knapphändiga information som ges i årsredovisningarna tillåter oss bara att dra slutsatsen att Swebbtv:s program kostat långt mer att producera än personalens löneuttag summerar till. Och att det därför inte heller finns anledning att tro att de neddragningar som gjorts av personal kommer vara tillräckliga för att rädda ens den kvarvarande verksamhetens fortbestånd. Samt att fortsatta donationer till övervägande del kommer behöva avsättas för att bekosta Mikael Willgerts personliga hobbyintressen, snarare än bedriva alternativmediesändningar.
Att donationerna samtidigt har minskat, exklusive den stora nämnda posten, från 4,8 till 2,9 mkr, har förvisso också en betydelse för verksamheten, på sikt. Men ledningens strategi har knappast påverkats. Såsom bolagets ekonomiska verksamhet har bedrivits förefaller den närmast visat sig beredd på att köra allt väsentligt i diket till dess sista kronan är förbrukad på rörelsekostnader som ingen får veta vad de består av. Och detta kan och har kunnat ske eftersom ingen har tillåtits att kritiskt granska vad som sker i bolaget. Varför Mikael Willgert för ett halvår sen med stor emfas avslog min förfrågan om att ta del av räkenskaperna, framstår i detta ljus som fullt förklarligt.
Det bör förstås också nämnas att även om vi kan förvänta oss att donationerna minskat på grund av sämre tider, så finns det av kommentarsfälten att döma, god anledning att tro att bidragen hade kunnat ökas igen, givet att man fört en öppen dialog med tittare och donatorer. Liksom om man satsat på marknadsföring och förnyelse av programinnehåll; synpunkter som jag vet att jag inte är ensam om att ha fört fram. Bortsett från en knappt synlig bild av Swebbtv-gänget på kanalens lådvin, så har dock sådana insatser varit närmast kosmetiska. Lådvinesatsningen påstås visserligen vara just marknadsföring, men att det skulle ha haft någon effekt på tittarsiffrorna är tveksamt, hur gott vinet än smakar. Det är ju bara de redan frälsta som köper det och reklamvärdet hemma på dessa goda meningsfränders soffbord är minst sagt begränsat.
Jag vet för övrigt föga mer om vinsatsningen, än att den av årsredovisningen att döma knappast kan bidra mer än obetydligt till nettoresultatet, om ens det. Detta trots att betydande managementtid och mycket stor plats i sändningarna krävts för att uppnå en sådan break even. Om Mikael Willgert ser denna satsning som ett stöd för huvudverksamheten, Swebbtv:s sändningar, så borde under alla förhållanden inga fler liknande satsningar göras. Det handlar ju om riskprojekt, som inte ens nu, när allt gått så bra man kunnat hoppas och förvänta sig, ger mycket mer än plus minus noll. Ändå har nu även ett vitt vin lanserats. Ett ekonomiskt vågspel, som i bästa fall alltså bara lär kosta kanalen ännu mer sändningstid, och alltså dra samma tid från de väsentligheter som är anledningen till att kanalen ändå har så många betalande följare som man har.
Swebbtv saknar såvitt jag känner till ett klart definierat mål. Vilket kan vara anledningen till att Willgert och styrelsen tycks känna sig fria att göra lite som man vill med miljonerna. Ändå tror jag de flesta skulle instämma i att vad som förväntas av dem som jobbar på kanalen, är att ge röst åt sådana fakta och åsikter som inte tillåts komma fram i MSM. Med den definitionen är det för övrigt inte alldeles självklart att hela dagens programutbud skulle hålla måttet, eftersom vi ju redan har en rätt omfattande debatt både om invandring, islamism och kriminalitet, såväl bland etablerade riksdagspartier som i MSM. Enligt min bedömning gör det Matti och Katti och liknande program närmast obsoleta, eftersom t o m Kristersson och Magdalena Andersson, SvD och DN numera pratar om samma saker, om än in något mindre vulgära ordalag. Valet av utbud på kanalen borde ha handlat om vad som är Swebbtv:s kärnverksamhet. Jag vet att jag inte är ensam när jag hävdar att man nu slängt ut barnet med badvattnet.
Swebbtv hade också kunnat fortsätta producera såväl mina ledare och veckoanalys, Berns program och Willgerts intervjuer, som Ring Swebbtv, Matti & Katti, och diverse andra tjatti och fnatti-program, i flera år till, givet att man avstått från feltänkta tekniksatsningar och våghalsiga investeringar. Lönekostnaderna är dock ändå långsiktigt för höga med dagens nivå på donationerna. Jag kan förstås inte säkert veta om detta även gäller när man räknar bort min egen lön, Petra Agapis, och en stor del av den övriga personalens timtid, som man också påstår sig ha dragit ner på. Någon upplysning om detta har inte getts. Men det vore ju snyggt om kanalens stjärnor, d v s Willgert själv, Katerina Janouch och Lennart Matikainen, kan gå ed på att de nu inte längre tar ut lön, såsom de gjorde före årsskiftet. Att man plötsligt blivit så altruistiska, att man på det sätt som Bern försökte ge sken av i förra veckans omvärldsanalys, nämligen att den personal som nu finns kvar enbart lever på luft, till skillnad från oss som tvingats lämna, det är något jag dock tillåter mig tvivla på fram till dess.
Det är förstås heller inget jag på allvar kräver eller menar vore rimligt; vi har alla en rätt att få skäligt betalt för vårt förvärvsarbete, den tid vi avstår från att disponera helt fritt. Och om någon vill betala för detta så beror det sannolikt på att vi är värda ersättningen; det är meritokrati och sann marknadsekonomi. De som ställer upp helt ideellt är förstås både snälla och ädla, men de är långt ifrån alltid kapabla eller ens så särskilt motiverade eller disponibla när det verkligen gäller, precis som gratis råd är de tyvärr ibland inte värda mycket mer än så, hur hjälpsamma de än är.
Eftersom Willgert är 66 så skulle han förstås kunna gå i pension med en förmodat hyfsad nivå på pensionsersättningen. Och därmed spara den pengen åt Swebbtv, vad den nu kan vara, vilket då kunnat rädda programutbudet åtminstone en tid. Helt i enlighet med Berns uttalande på min facebooksida, där denne framhåller sig själv som ett gott rättesnöre och typexempel på den ständigt växande pensionerade skaran Swebbtv-profiler, dock förstås utan att nämna just Willgert. Jag anser dock att vare sig Willgert eller Bern borde vara ersättningslösa, förutsatt att de ägnar sig åt vad de är bra på. Mikael Willgert är en av Sveriges bästa intervjuare och Bern har en imponerande bred och djup livserfarenhet, som han är mycket skicklig på att ösa ur. De skulle gärna få jobba på valfri alternativmediekanal vad mig anbelangar, och om jag kunde skulle jag också ge dem lön för detta arbete.
Att leda och förvalta Sveriges mest välbeställda alternativmediakoncern är de dock inga mästare på, det framgår om inte annat av den krönika Petra Agapi skrivit avseende sin abrupta sorti från kanalen. Mikael Willgerts utseende och lena röst förleder en gärna att tro att han är jultomten själv. Så är det naturligtvis inte, jultomten låter inte anställda upptäcka att deras löner sänkts genom att man, som jag, råkar se att löneinsättningen på bankkontot blivit mindre. Behandlingen av Petra och andra anställda, som via ett mail just före jul fick veta att de blivit av med hela eller väsentliga delar av sin försörjning, kan för en utomstående förefalla rent maliciöst, Willgert borde ju ha flaggat om detta långt tidigare. Men den fyrkantiga hanteringen är nog mest utslag av en genuin oförmåga att hantera konflikter. För vissa Swebbtv-tittare så kan det nog uppstå kognitiv dissonans när jag påtalar detta, men de som arbetat nära Willgert vet att han har utomordentligt svårt att tåla opposition. Johanna Carlsbrant, Jesper Johansson, Petra och jag själv har just detta gemensamt – vi säger vår mening. Om denna mening också skulle råka avvika politiskt från Willgerts eller vissa betydande donatorers kan jag inte veta, men det lär framtida Swebbtv-utbud i så fall utvisa.
Bristen på gott omdöme och ledarskap ger också årsredovisningarna för de båda senaste verksamhetsåren tyvärr entydiga besked om. Hur det ser ut under det halvår som redan hunnit passera därefter, det vet tyvärr ingen mer än herrarna själva, samt möjligen Katerina Janouch, även om hennes kunskaper i ekonomi är så bristfälliga att hon knappast lämpar sig för styrelsearbete. Övriga i styrelsen har sannolikt suttit för kort tid för att vara tillräckligt insatta. Med den minimala öppenhet som man hittills haft som policy så har nödvändiga förändringar kunnat skjutas på framtiden, det är vad vi sett ända sedan 2021 och jag befarar tyvärr att det knappast finns mycket skäl för optimism om framtiden heller, att döma av hur man nu så missvisande försöker beskriva den dagsaktuella situationen och kanalens fortsatta färdriktning.
Den gamla damen som bad för min återkomst till Swebbtv kommer nog inte bli bönhörd, min utsträckta hand till herrarna Willgert och Bern har inte tagits emot. Den färdigskrivna ledare jag erbjöd tackade man nej till och min påtvingade arbetsfrihet består. Man har också prompt avböjt mitt upprepade erbjudande om en kostnadsfri översyn av den ekonomiska situationen på kanalen, något som råkar vara inom min expertis, och det jag fick så oförskämt bra betalt för från bankerna, under min tid före Swebbtv. Somliga kommer vilja tolka denna ledare som ett illojalitetsbevis, själv vill jag kalla mig visselblåsare. Min lojalitet står fast och har hela tiden avsett Swebbtv, jag hoppas alla som bidragit ska drabbas så lite som möjligt och det är därför jag höjer min röst innan alla pengarna är slut. Däremot känner jag inte någon lojalitet till Mikael Willgert personligen, oavsett att denne tycks sätta likhetstecken mellan sig och sin skapelse. Jag anser mig också ha gjort vad jag kunnat för att bilägga en konflikt, samtidigt som Willgert och Bern fortsätter att utåt ge intryck av att min löneersättning är skäl nog för att få kanalens ekonomi på fall. Det kan jag inte stillatigande acceptera.
Det är med sorg och saknad jag tar av mig Swebbtv-kepsen. Men när jag berättade för den gamla damen om att jag och Petra Agapi istället ska starta en ny kanal tillsammans, så lät hon minst lika glad. Det värmer både mitt och Petras hjärta och sporrar oss naturligtvis att komma igång snabbt. Att producera viktig alternativ media ska inte behöva kräva de stora donationer som Swebbtv fått, det kommer jag och Petra göra allt vi kan för att bevisa. Tyvärr hade det dock med säkerhet gått att göra betydligt mer för de pengar som Swebbtv fått disponera, men som nu aldrig kommer mer igen. Det är en sorg för oss och alla inom alternativrörelsen, för pengar är en bristvara och måste hanteras ansvarsfullt och med säker hand. Det är aktieägarnas och donatorernas roll att utkräva detta för Swebbtv:s del. För egen del är Petra och jag förstås glada för alla som vill bidra med en slant, och vi kommer vara fullt transparanta med vad kostnaderna går till.
Från och med nu tittar vi framåt: Svea Kanal kommer vår kanal att heta och ”På djupet i Svea Kanal” är vårt måtto – vi kommer inte tveka att gå till botten med vad vi tror är viktigt för alla att veta. På Rumble hittar ni våra ocensurerade sanningar. Och på YouTube kommer vi också finnas, i en mer städad version, för dem som bara orkar med några sanningar i taget.
tack
Magnus Stenlund

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram