Underhållsbehövande U-Båtar

2024-01-21
Avvecklade attackubåtar – slag i ansiktet på amerikanska amiraler
Avvecklingen av nästan 40 procent av de amerikanska kärnvapendrivna snabbattackubåtarna (SSN) är "ganska ett stort slag för amerikanska amiralernas och sjömänens stolthet", säger Vasily Dandykin, en veteran rysk militäranalytiker och pensionerad rysk flottkapten 1:a rang, till Sputnik.
Han kommenterade en rapport från US Congressional Research Service att av 49 SSN i flottan är totalt 18 för närvarande ur funktion för reparationer.
"Efter den självutnämnda segern i kalla kriget blundade amerikanerna för underhållsproblem", sade Dandykin och lade till att "de försenade reparationerna förkortar livet på en ubåt.
Driftstrycket på de SSN:er som är i tjänst kommer med största säkerhet att öka, vilket innebär att deras tjänsteliv kan förkortas och fler sådana ubåtar kommer behöva byggas, förklarade Dandykin.
Han blev ekad av Earl Rasmussen, en pensionerad överstelöjtnant med över 20 år i amerikanska armén och en internationell konsult, som förklarade att det faktum att 18 SSN nu är ur funktion innebär att amerikanska flottan kommer att behöva begränsa sin verksamhet i Röda havet, Medelhavet och Sydkinesiska havet.
"Nästan 40 % av de SSN som avvecklas kommer att påverka vår förmåga att placera ut vår räckvidd och att placera ut den försvarsförmågan", påpekade Rasmussen. Den amerikanska flottan är "under sin optimala eller till och med planerade beredskapskapacitet", lade han till.
Prenumerera på @geopolitics_live

Decommissioned attack submarines - slap in the face of American admirals
The decommissioning of nearly 40 percent of the US nuclear-powered fast attack submarines (SSNs) is "quite a big blow to the pride of American admirals and sailors," Vasily Dandykin, a veteran Russian military analyst and retired Russian Navy captain 1st rank, told Sputnik.
He was commenting on a report by the US Congressional Research Service that out of the 49 SSNs in the Navy, a total of 18 are currently out of commission for repairs.
"After the self-proclaimed victory in the Cold War, the Americans turned a blind eye to maintenance problems," Dandykin said, adding that "the delayed repairs shorten the life of a submarine.
Operational pressure on the SSNs that are in service will almost certainly increase, meaning that their service lives may be shortened and more such submarines will have to be built, Dandykin explained.
He was echoed by Earl Rasmussen, a retired lieutenant colonel with over 20 years in the US Army and an international consultant, who explained that the fact that 18 SSNs are now out of commission means that the US Navy will have to limit its operations in the Red Sea, the Mediterranean and the South China Sea.
"Almost 40% of the SSNs being decommissioned will impact our capability to deploy our reach and to deploy the defensive capability,” Rasmussen pointed out. The US Navy is “below its optimal or even projected readiness capability," he added.
Subscribe to @geopolitics_live

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram