Sverige Godkänner Utökning Av Romstadgans Brottskatalog

2022-09-06
Ja det där blir ju alldeles säkert väldigt särskilt jättebra för inblandade svenskar, men det är inte alls planerat, inte alls.
"Ändringarna som Sverige nu godtagit är bland annat de så kallade Kampalaändringarna, som beslutades om under översynskonferensen i Kampala 2010, och som innebär att Romstadgans brottskatalog utökas med ett femte brott – aggressionsbrott mot andra stater. För aggressionsbrott kan den ställas till svars som kan utöva kontroll eller styra över en stats politiska eller militära handlande och som planerar, förbereder, inleder eller utför en aggressionshandling mot en annan stat som till sin karaktär, svårhetsgrad och omfattning utgör en uppenbar överträdelse av Förenta nationernas stadga. ICC:s jurisdiktion över brottet trädde i kraft den 17 juli 2018 efter att 30 statsparter ratificerat eller godkänt ändringen.
Genom Kampalaändringarna utökas även ICC:s jurisdiktion över krigsförbrytelser rörande användning av vissa slags vapen, bland annat gift eller giftvapen, gas och viss ammunition, till att gälla även i interna väpnade konflikter.
Förutom Kampalaändringarna godtar Sverige även en ändring från 2015 som innebär ett upphävande av art. 124 i Romstadgan, vilken tillät en stat, när den blir part till Romstadgan, att hindra domstolen från att utöva jurisdiktion över krigsförbrytelser under en period av sju år. Krigsförbrytelser som innefattar användning av bland annat biologiska vapen och laservapen, godtas också.
Samtidigt med Sverige deponerade även Italien sina godkännandeinstrument. Sverige och Italien blir därmed den 42:e respektive 43:e stadgeparten att ha godtagit ICC:s jurisdiktion över aggressionsbrottet."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram