Elektrisk Rikssäkerhet

2021-11-01
Hur kan detta möjligen komma sig...
Optiken.
" Det säger sig självt att Sveriges totalförsvarsförmåga är beroende av att vi även i en kris- eller krigssituation har tillgång till elektricitet.
Utan el slås viktiga samhällsfunktioner ut, från sjukvård till bankernas betalningssystem. Om strömbrytaren slås av riskerar Sverige att inom dagar eller veckor mer likna ett förmodernt land. Ett sådant samhälle har mycket svårt att stå emot ett fientligt angrepp.
Riksdagens senaste försvarsbeslut pekade därför ut att det var "särskilt viktigt" att "stärka motståndskraften" i energiförsörjningen.
Men enligt Försvarsmakten är det svenska elsystemet nu så instabilt att det hotar Sveriges säkerhet.
Enligt Försvarsmakten är det svenska elsystemet nu så instabilt att det hotar Sveriges säkerhet.
"Försvarsmakten anser att det är nödvändigt att påpeka att sårbarheter och komplexitet i elsystemet kan utnyttjas av en antagonist för att genomföra en attack mot elsystemet", skriver generallöjtnanten och produktionschefen Johan Svensson. Han är direkt underställd överbefälhavaren Micael Bydén.
Textstycket är hämtat från Försvarsmaktens yttrande över Energimyndighetens förslag på nationell riskberedskapsplan för elförsörjningen. Något Sverige inte haft tidigare, men som nu tagits fram till följd av en EU-förordning.
Yttrandet är, som brukligt när myndigheter formulerar sig, en kraftfull markering på bitvis svårgenomtränglig prosa. Försvarsmakten oroar sig för bristande "robusthet" och "resiliens", det sistnämnda en teknisk term för ett systems förmåga att stå emot och klara av snabba förändringar.
I texten understryks också att två av de krisscenarier som beskrivs i planen är självförvållade: "Planen anger två scenarier som Försvarsmakten uppfattar ligger inom elsektorns fulla mandat att styra över."
Med detta syftar Försvarsmakten dels på att kraftsystemet blivit så komplext att det är svårt att både styra och balansera. Dels på att produktionen av förnyelsebar energi – läs vindkraft – inte går att planera, och att detta bygger in svagheter i elförsörjningen. Som det beskrivs i krisscenariet: "Snabba förändringar och förflyttning av effekt kan leda till överbelastade ledningar och skyddsutrustning som automatiskt löser ut ledningar eller produktionskällor. Oplanerade och okontrollerade frånkopplingar kan leda till kaskadeffekter och orsaka omfattande strömavbrott."
I sitt yttrande till Energimyndigheten fortsätter Försvarsmakten: "Att elsektorn tillåter elsystemet att bli så pass komplext att den egna konstruktionen kan ge upphov till en elkris är en situation som elsektorn borde rätta till. (...) Försvarsmakten bedömer det som osäkert om de beskrivna elsystemen i planen kan leverera de förmågor som behövs under höjd beredskap."
För som Försvarsmakten konstaterar har varianter av krisscenarierna redan inträffat och påverkat elsystemet – i fredstid. "Lärdomar från dess händelser borde ligga till grund för en sådan plan där arbetet med att ständigt stärka elförsörjningen mot svåra påfrestningar visas", avslutar Johan Svensson.
Som Försvarsmakten konstaterar har varianter av krisscenarierna redan inträffat och påverkat elsystemet – i fredstid.
I samtal avstår Försvarsmakten från att utveckla innebörden av skrivningarna, utan säger bara att "den framgår av texten".
Kanske ska man se det rättframma budskapet som en signal på att statens militära gren kommer växla upp sitt publika engagemang för Sveriges elförsörjning. För även i mitten av november deltar Försvarsmakten, något oväntat, på energibranschens årliga konferens HUB för att diskutera "framtidens robusta och tillförlitliga kraftsystem".
På konferensen deltar däremot varken energi- eller försvarsministern. Det kan tolkas som ett tyst budskap med historiska konnotationer: Vår beredskap är god."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram