Ett vidare perspektiv

2015-11-30
Idag står de delar av jorden, med mest naturresurser, i brand. Somliga tror att fattigdomen drabbat dem - att kriget drabbat dem - därför att de kämpat för lite eller inte levt tillräckligt hårda liv för att förtjäna njutning eller mättnad.Men det är sällan vi sett irakiska armén byta statschef i Europa. Det är sällan vi fått se en afrikansk stat byta president i USA.

Däremot har exempelvis USA kuppat sittande regeringar i Syrien (1949), Iran (1953), Guatemala (1954), Brasilien (1964), Chile (1973), Argentina (1976), Turkiet (1980) och så vidare.

Hade någonsin talibanerna fått makten i Afghanistan om inte CIA tillsammans med ISI (Inter-Services Intelligence) under Muhammad Zia-ul-Haq (Pakistans värsta diktator genom tiderna) finansierat dem för att bedriva Operation Cyclone i Afghanistan åren 1979-89.

Vad hade USA med Nicaraguas inrikespolitik att göra, som gav dem idén att åren 1981-87 skapa gerillaförband, de kontra-revolutionära miliserna, som med terrortaktik begick över 1'300 terrordåd i landet.

Men grunden för denna utveckling är så klart inte ismer, religioner eller nationstillhörigheten.

Först måste man betrakta vilken den reella makten i varje sfär är. Den uppfylls dels genom indoktrinering (för befolkningskontroll) - och där är skolplanen och medieutbudet mycket viktiga komponenter - och dels genom kontrollen över naturresurserna som i mesta mån tillhör den som har kraft att bryta motståndare och konkurrenter med hjälp av militära medel eller list.

Där kan man utgå mycket tidigt, eller också mycket sent, i civilisationernas historia. Men oavsett när man tar vid så handlar kraften om att bryta ett motstånd om att ha makt.

Kraften kan förses från antingen en fysisk eller en psykologisk egenskap.

För att göra en mycket lång historia kort så låg de fysiska egenskaperna alltid massorna till gagn. Det var massorna som utförde mesta delen av arbetet, stred i krigen, slog ned upproren och drog det tyngsta lasset.

Men massorna satt inte på toppen. De kunde däremot luras till att tro sig styra över förloppet på egen hand. Så för de troende, som trodde att de styrde över sina egna liv (trots att de beskattades och hade fler skyldigheter än rättigheter), skapades ett underliggande system av för-troende-valda som ytterst löd under den egentliga makthavaren som kontrollerade indoktrineringen, naturresurserna och de juridiska (beskattningsbara) personerna som människorna identifierade sig med. Deras egenskap var psykologisk. Det var listen som försåg dem med kraft att tillskansa sig så pass mycket makt att inte massorna ifrågasatte snedfördelningen i livet, där den som inte var fri saknade friheter, utan bara hade tillfälliga rättigheter medelst definitiva skyldigheter.

Men ovanpå dessa olika kontrollsystem av nationella makthavare, politiskt förtroendevalda, tredje statsmakten, religarkier, fältherrar och dylika så sitter den som samordnar dessa; den som kontrollerar betalningsmedlet vilka alla använder - oavsett kast, stratifikation eller identitet - överallt där människor byter tjänster och varor med varandra.

Att underrättelsetjänstkollektivet som härleder de militära förbanden sitter ihop med utbildningsväsendet, mediehusen, bankerna, storföretagen och politikerna är därför knappast någon slump. Som till exempel hur gamla OSS (Office of Strategic Services, nuvarande CIA) är sprunget ur Princeton University och Skull & Bones Sällskapet där både sentida och nutida industrialister och oligarker medverkat till geopolitiska expansionsmål. Släkten Busch är bara en av dessa.

Grunden för vad som sker på den geopolitiska arenan är således vad den reella makten gynnas av (och av läget att döma bor de varken i Östeuropa, i Afrika eller i Mellanöstern). De privata bankerna som styr betalningsmedlet gynnas exempelvis inte utav att människor förstår att bankerna har lurat dem: Att alla pengar skapas ur ingenting i samma ögonblick de skuldsätter sig.

Däremot gynnas bankerna av att mediehus och skolplaner läggs så att ingen någonsin får veta eller genom dem påminnas om hur systemet med pengar är beskaffat.

De gynnas självfallet av att människor som utnyttjas här för att mot luftkredit programmera förfinat råvarumaterial ställs emot de människor som utnyttjas 'over there' för att mot dagsransonen driva råvarorna ur jorden vid den punkt som någon söker bryta sig fri från den skeva arbetsdelningen.

De människor som idag kontrollerar halva jordens resurser ryms på en buss. Självfallet har de lyckats väl att över en lång tid etablera tillräckligt många olika kontrollsystem för att hålla resten utav jordens befolkning så magstarkt fokuserade på att hata, eller åt denna busslast människor, kontrollera och ange varandra då de genomskådat bluffen.

Än idag, i informationsåldern, då vem som helst med internet kan ta sig tid att själv läsa sig till det här, så är folk fullt sysslosatta med att fokusera på annat men ändock gräma sig över konsekvensen av att inte vilja tänka eller agera.

Folk flyr krig därför att de bor där naturresursflödena är disputerade. Länder som Sverige pådyvlar dessa flyktingar papper därför att vår penningmängd krymper i realekonomin utan ny skuldsättning därför att pengarna skapas av de privata bankerna vid skuldsättning och de befintliga pengarna sugs ut med räntekostnaderna. Så först skapas nu nya pengar vid den statliga skuldsättningen för integrationen av nya arbetare och sedan vid den utökade privata skuldsättningen då dessa arbetare belånar sig.

Men för att ingen skall se detta så ställs folk mot folk så att den reella makten kan fortsätta skövla resurser och härska över massorna.

För det är detta som är grunden till varför samhällsutvecklingen och utvecklingen i vår omvärld idag ser ut som den gör. Önskar man förbli oviss om detta så förblir man en död fisk i strömmen - en slav drabbad av konsekvenserna av sitt medvetna val att vara olyckligt omedveten - som i informationsåldern spenderar dagen med att jaga och dyrka pengar som man inte vet vem som skapar, eller hur de skapas.

För att människorna skall bli fria från detta ständiga lidande så måste de börja arbeta tillsammans för att leva gott i harmoni med varandra, inte för att leva på andra människors bekostnad.

[Notering: I Nicaragua fick chefen för en Coca-Cola-fabrik söka verkställa CIA:s planer, i Ukraina fick istället chefen för en chokladfabrik 2014 bli president efter statskuppen. Näringslivstoppar ringer uppenbarligen bäst till doktriner där mottot är "liv, sötma och hopp", och lite statskupp.]

"Tiden var inte längre begränsande. Jag var inte längre slav under klockan. Geni är erfarenhet. En del tror att det är en gåva eller en talang, men det är frukten av lång erfarenhet i många liv. En del är äldre själar än andra - därför vet de mer. Jag vill kommunicera till andra det lugn ett perspektiv över flera livstider ger."

Mathias Andersson

12316242_10206743908731150_1616313100218394873_n

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram