While seeing is believing.

2012-02-09

Så vi alla är överens om vad som nu sker, så tror jag att öppenheten fyller en roll i saken som kan vara till glädje för saken i detta. Vad ekobrottsåklagaren Thomas Langroth anser eller tror i saken, det återstår fövisso ännu att se, men så mycket torde ju i alla händelser vara uppenbart och det är att han inte anser att han själv helt saknar betydelse i denna fråga, vilket till synes lite märkligt nog Tingsrätten tycks uppfatta att åklagaren Thomas Langroth gör, trots den inlämnade underrättelsen från Eversheds jämte 7 kapitlet 16§ konkurslagen. Här känns det som vore den juridiska blindheten måhända något mera blind än lämpligt rättvisande, men detta kan ju rikta upp sig för all del, ännu.

Om därför RH sfären som ett taget exempel ur luften, till exempel, erbjuder 1850 tkr till mig för skuldebrevet i Evershedskonkursen, så kommer RH sfären då, om jag alltså i något förvirrat tillstånd hypotetiskt säger ja, alternativt så att denna betalning hypotetiskt skulle kunna genomföras på något vis utan att skada situationen för mig i övrigt, att lösa Spendrups på ett belopp om exempelvis 2550 via Backmankonkursen, detta för att kunna hävda att inga skador har uppkommit i konkurserna, gentemot ekobrottsåklagaren som då med någon rimlighet kan förväntas lägga ner förundersökningen i fråga.

Evershedskonkursen blir då alltså tom och kan läggas ner, Backman konkursen kan då också stängas ner och det blir jag som står med inga fordringar avseende skuldebrevet har blivit av med allt och har dessutom skulder kvar till Spendrups, rörelsen kommer att vara fri från vidare myndighetsbelastningar till att överlåtas vidare. Roberts Hållstrands åtaganden blir då värda ingenting.

Tusan också, vilket svårt val, hur skall man ställa sig till detta...

Att olika parter i saken lånar sig till sådant framför att verka för att saker skall bli rätt, är faktiskt en smula förvånande, men som alltid så kan man vara trygg i att verkligheten alltid råder till sist.

Så egentligen borde väl dom som tänker som barn behandlas som barn och ingenting annat, men vi får väl se om de kanske kommer på några andra briljanta idéer.

Att detta kommer som en följd på nedan tycks ju nästan vara en lustigt betingad omständighet i saken.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 21
Avdelning 3 2012-02-06 Mål nr
Handläggning i T 16350-11
Stockholm

Handläggning i parternas utevaro

RÄTTEN

Rådmannen Axel Taliercio

PROTOKOLLFÖRARE

Tingsnotarien Erika Hed

PARTER

KÄRANDE

Carl-Johan Norberg, 650103-1139
Skolvägen 44
137 54 Västerhaninge

SVARANDE

1. Robert Stig Ivar Hållstrand, 741014-0193
Kungstensgatan 1
114 25 Stockholm
2. RSI Nattklubb AB, 556754-3789
Hamngatan 2
111 47 Stockholm
SAKEN

Fordran; nu fråga om utfärdande av stämning

Följande antecknas.

Carl-Johan Norberg har den 18 november 2011 ansökt om stämning mot Robert Hållstrand och RSI Nattklubb AB. Carl-Johan Norberg har i ansökan om stämning samt i efter kompletteringsförelägganden inkomna yttranden yrkat förpliktigande av ett antal kapitalbelopp. Jämte vissa belopp har yrkats ränta. Enligt det till tingsrätten senast inkomna yttrandet har Carl-Johan Norberg, såsom tingsrätten har förstått hans talan, sammantaget framställt följande yrkanden:

1. att Robert Hållstrand förpliktas att till Carl-Johan Norberg betala 5 550 000 kr;
2. att Robert Hållstrand förpliktas att till Carl-Johan Norberg betala 2 440 000 kr;
3. att Robert Hållstrand förpliktas att till Carl-Johan Norberg betala 960 000 kr;
4. att RSI Nattklubb AB förpliktas att till Carl-Johan Norberg betala kr 3 289 000;
5. att RSI Nattklubb AB förpliktas att till Carl-Johan Norberg betala 1 850 000 kr.

Efter genomgång av handlingarna meddelar tingsrätten följande

BESLUT

Skäl

En stämningsansökan ska bl.a. innehålla ett bestämt yrkande och en utförlig
redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet. För att
tingsrätten ska kunna utfärda stämning krävs att yrkanden och grunder är tillräckligt klart angivna för att svaranden med ledning av dessa ska kunna avge ett svaromål samt att tingsrätten, på grundval av ansökan, ska kunna meddela tredskodom. Talans utformning har även betydelse för rättskraftens omfattning i ett mål som har prövats i sak.

Enligt 42 kap. 4 § rättegångsbalken ska en stämningsansökan avvisas om käranden inte följer ett av rätten utfärdat kompletteringsföreläggande och ansökan, eller del av denna, är så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för rättegång. Carl-Johan Norbergs talan är, trots ett flertal kompletteringsförelägganden och telefonsamtal, ostrukturerad och vidlyftig. Endast yrkandena om 5 550 000 kr, 2 440 000 kr och 960 000 kr riktade mot Robert Hållstrand kan anses utformade på ett sätt att stämning kan utfärdas. I övrigt ska Carl-Johan Norbergs talan avvisas.

Slut

1. Stämning utfärdas såvitt avser Carl-Johan Norbergs yrkanden om 5 550 000 kr,
2 440 000 kr och 960 000 kr riktade mot Robert Hållstrand.
2. Carl-Johan Norbergs talan i övrigt avvisas.

Detta var alltså vad som inte Tingsrätten förstod i saken..

2.

De yrkanden (inklusive ränteyrkanden) samt grunden för dessa yrkanden som
framställs mot RSI Nattklubb AB. Belopp preciseras enligt följande.

Optionsavtal och skuldebrev uttrycker båda explicit att dessa avtal är avsedda att gälla för det hyresrättinnehavande bolaget ifråga och detta menandes för hyresavtal med avtalsnr.642FO20001 skravelberget mindre, kvarteret skjutsgossen 1:2.

I det att Robert Hållstrand vid inkråmsaffären har givits möjligheten att välja tecknande bolag, är det därför enligt syftet med avtalet att betrakta som att RSI Nattklubb som är det hyresrättinnehavande bolaget ifråga, för hyresavtal för avtalsnr.642FO20001 skravelberget mindre kvarteret skjutsgossen genom Robert Hållstrand har förbundit sig att utge 1850 tkr jämte 13% årlig ränta., som dock enligt avtalet skall betalas månadsvis i efterskott, varför istället kapitaliserande räntegrundad beräkning är avsedda och skall användas vid uteblivna betalningar, enligt vad som avtalats vilket leder till ett belopp på 3,289 miljoner kronor med en vanlig annuitetsberäkning till 13%.

Men det kan ju möjligen vara en svårtydd skrivning i saken, vad vet jag.

Vad jag däremot tror mig veta, är att det är inget problem med att dom ger mig 1850 tkr mot att jag ställer ut en form av reversförbindelse, någon form av bindande avtal, som beskriver att jag senare tar tillbaka kraven i Evershedskonkursen, alltså så fort resten av frågorna i affären är hanterade och att denna förbindelse då också senare kan kvittas bort mot den revers som Robert Hållstrand för det hyresrättskontraktstecknande bolaget har skrivit ut i saken.

På så sätt så kan de ju värja sig mot eventuella fordringsägares förfrågningar i själva reversfrågan, eftersom det är vad som har anförts som grunden till deras nuvarande agerande i detta, samtidigt som jag då alltså behåller oförändrad rättslig position gentemot tidigare läge. För det var väl det som var det viktiga..Zzzzzzzzzzzzz.

Att Tingsrätten har glömt bort den av Eversheds gjorda underrättelsen till ekobrottsmyndigheten jämte 7 kap. 16§ konkurslagen om den olovliga egendomsöverföringen, det känns ju inte direkt sådär helt seriöst om jag skall vara uppriktig, men jag kommer givetvis att lämna in ytterligare en stämning i saken som grundas på detta så saken inte faller i glömska eller mellan några stolar. För inte har väl konkursförvaltningarna misstagit sig så grovt i detta.

From: carlnorberg@live.se
To: jorgen.berglund@hsa.se
Subject: RE: SV: Carl Norberg m.m
Date: Wed, 1 Feb 2012 13:06:26 +0100

Hej Jörgen,
I anledning av ditt mail och att du uttrycker att du finner det märkligt att jag avbryter förhandlingarna, så vill jag i anslutning till detta igen lämna följande klargörande i enlighet med vårt samtal.
 
Det som finns är en avtalad relation emellan mig och Robert Hållstrand i saken, denna relation med sina avsedda syften finns uttryckt i vid det här laget för parterna väl kända handlingar, det finns inga andra eller ytterligare relationer som skall eller behöver beaktas i saken mellan oss, när konkursförvaltningarna hålls oräknade i detta.
 
Jag förstår mycket väl den ekonomiska viljans eller benägenhetens grunder i saken och jag respekterar dessa till fullo. Tyvärr är det ju även så att saken egentligen för länge sedan har gått för långt för att överhuvudtaget några förutsättningar skall finnas för diskussioner med mig inbegripen, detta alltså med mindre än med vad som av mig redan har angetts som en godtagbar nivå på ekonomisk ersättning i saken mellan mig och Robert Hållstrand.
 
Min sociala belägenhet är nu alltså av sådan natur att både mening och förutsättningar därför saknas avseende vidare förhandlingar, men för sakens klarläggande vill jag även klargöra följande.
 
Den uppfattning som jag har delgivits av RH-sfären, är att det var de i saken rådande förhållandena inom konkursförvaltningen för säljarbolaget, som har ansetts utgöra hinder mot att fullgöra vad som ursprungligen har avtalats parterna emellan. Dessa hinder är nu med mitt bistånd undanröjda varför det framgår att ingenting annat än rättslig prövning återstår.
 
Det kan dock noteras att även om den av mig helt oberoende Texmati konkursen inbegrips i saken så förändrar uppenbarligen inte detta situationen, varför vidare förhandlingar i saken inte kan anses ligga i mitt intresse och att förhandlingarna oss emellan därmed kan anses som avslutade och att vidare förhandlingar kring annat än vad som av mig har angivits som godtagbara ekonomiska ersättningsnivåer, inte mera är nödvändiga.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Carl Norberg

From: jorgen.berglund@hsa.se
To: carlnorberg@live.se; jakob.eriksson@spendrups.se; jan.bjorenas@eversheds.se; bjorn.backman@foyen.se; Reception@hsa.se
CC: robert@roseclub.se; tomas@jordec.se; bengt@snapsbar.se RH sfären
Date: Wed, 1 Feb 2012 11:31:57 +0100
Subject: SV: Carl Norberg m.m

Hej Carl,
Som jag angav vid gårdagens telefonsamtal tycker jag att Ditt nedanstående mail är lite märkligt med tanke på att det är Du som absolut ville avbryta förhandlingarna, medan jag bad Dig att tänka på saken åtminstone över natten. Jag tycker nämligen att det är mycket olyckligt att avbryta förhandlingarna innan parterna har ”vänt på alla stenar”. I enlighet med vad som angavs vid vårt telefonsamtal kommer jag nu, för RH-sfärens räkning, ändå att fortsätta försöken att hitta förutsättningar för en lösning och hoppas därför kunna återkomma till Dig på ett sätt som öppnar för att återuppta diskussionerna.
 
Med vänlig hälsning
Jörgen Berglund

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram