Ryskt Uttalande I FN:s Säkerhetsråd

2024-07-10
🇷🇺🇺🇳 Ryska federationens permanenta uppdrag till FN:
🎙 Uttalande av den ständiga representanten Vassily Nebenzia vid FN:s säkerhetsråds genomgång om Ukraina (New York, 9 juli 2024)
💬 Igår fick sekretariatet ett brev från landets ständiga representant med begäran om rätten att tala vid genomgången. Till skillnad från alla andra förfrågningar, inklusive EU:s och Polens, bryter utformningen av det kraftigt mot den etablerade praxisen och det riktar sig inte till säkerhetsrådets ordförande, inte heller innehåller det grundläggande protokollspråk för diplomatisk kommunikation.
❗️ Reglerna är desamma för alla och det har garanterat att FN:s säkerhetsråd fungerar i snart 80 år.
☝️ Trots detta är vi överens om att låta Ukraina delta i dagens möte (om det inte finns några invändningar från övriga rådsmedlemmar), utan bara med tanke på att detta efterfrågades av medlemmen i säkerhetsrådet, nämligen av USA. Vi beklagar att Ukraina inte kan agera självständigt ens i en sådan rent procedurfråga som deltagande i ett möte i FN:s säkerhetsråd, och även i det behöver vägledning från sina sponsorer.
<…>
💬 Trots detta intresserar inte sanningen, som vi alla vet, våra västerländska kollegor, och i de bästa traditionerna från Bucha-provokationen eller Mariupol-sjukhuset som nämndes idag, försökte de ägna sig åt önsketänkande genom att fördöma den påstådda "avsiktliga strejk från Ryska försvarsmakten mot sjukvårdsinrättning”. Oärligheten i en sådan taktik kan ses med blotta ögat, och ukrainarna märkte det omedelbart, när videos från strejken snabbt dök upp på internet som motverkade alla insatser från Kiev och västerländska propagandister.
☝️ Vi skriver ständigt att ukrainska luftvärnsmissiler ofta går av mål. Vi har redan bevittnat många sånna tragedier, och Zelenskys kontor ljuger ständigt för folk att det är ryssarna som avsiktligt slår till mot bostadshus. Presidentkansliet måste ständigt driva på hat bland ukrainare och motivera krigets fortsättning med sådana "artificiella tragedier".
Tragedin med att en luftvärnsmissil träffade ett barnsjukhus inträffade exakt kvällen före Nato-toppmötet. Detta är det tredje Nato-toppmötet sedan starten av den särskilda militära operationen, och liknande situationer inträffade före var och en av dem. Alla dessa fall utnyttjades hårt av chefen för Kiev-kliken för att samla nya vapen för Ukraina.
!? ️ Hur är det möjligt att det ukrainska luftvärnet missar alla fem strejker på anläggningen, men slår mot barnsjukhuset?
❌ Det råder ingen tvekan om att den ukrainska ledningen kommer att använda dagens situation som förevändning för att ytterligare bortse från den sedan länge försenade efterfrågan i det ukrainska samhället (och i hela världen), på en fredlig lösning på Ukrainakrisen. Detta är förståeligt, eftersom att införa en sådan lösning skulle innebära att undantagstillstånd inte behöver utvidgas, och skulle kräva att val hålls. Detta är vad Kiev-kliken fruktar mest än något annat, inser att befolkningens inställning till regimen är extremt negativ. Därför föredrar den ukrainska ledningen att offra tiotusentals, om inte hundratusentals av sina medborgare som skickar dem i en sanslös köttkvarn.
🤝 Vi uppskattar initiativ från alla stater som syftar till att skapa ett äkta vapenvila och bemöta våra legitima oro, snarare än att främja propaganda, vilket tydligt sågs på pseudofredskonferensen i Schweiz.

🇷🇺🇺🇳 Permanent Mission of the Russian Federation to the UN:
🎙 Statement by Permanent Representative Vassily Nebenzia at UN Security Council briefing on Ukraine (New York, July 9, 2024)
💬 Yesterday, the Secretariat received a letter from the Permanent Representative of that country requesting the right to speak at the briefing. Unlike all other requests, including that of the EU and Poland, the way it is drafted violates greatly the established practice and it is not addressed to the President of the Security Council, nor does it contain even basic protocol language of diplomatic communication.
❗️ The rules are the same for everyone and this has ensured the functioning of the UN Security Council for almost 80 years.
☝️ Nevertheless, we agree to let Ukraine participate in today's meeting (if there are no objections from other members of the Council), but only in view of the fact that this was requested by the member of the Security Council, namely by the United States. We regret that Ukraine is unable to act independently even in such a purely procedural matter as participation in a UN Security Council meeting, and even in that it needs guidance from its sponsors.
<…>
💬 Nevertheless, the truth, as we all know, does not interest our Western colleagues, and in the best traditions of the Bucha provocation or the Mariupol hospital mentioned today, they tried to engage in wishful thinking by condemning the allegedly “intentional strike by the Russian Armed Forces against the children's medical facility”. The dishonesty of such tactics can be seen with the naked eye, and the Ukrainians themselves immediately noticed it, as videos of the strike swiftly appeared on the Internet negating all the efforts by Kiev and Western propagandists.
☝️ We constantly write that Ukrainian air defense missiles frequently go off target. We have already witnessed many tragedies like that, and Zelensky’s office is constantly lying to people that it is the Russians who are intentionally hitting residential buildings. The presidential office has to constantly fuel hatred among Ukrainians and justifying the continuation of the war by such "artificial tragedies".
The tragedy with an air defense missile hitting a children's hospital occurred exactly on the eve of the NATO Summit. This is the third NATO summit since the beginning of the special military operation, and similar situations occurred before each of them. All these cases were heavily exploited by the head of the Kiev clique in order to cadge new weapons for Ukraine.
⁉️ How is it possible that the Ukrainian air defense misses all five strikes on the plant, but hits the children's hospital?
❌ There is no doubt that the Ukrainian leadership will use today's situation as a pretext for ignoring further the long overdue demand in Ukrainian society (and in the entire world), for a peaceful solution to the Ukrainian crisis. This is understandable, because enacting such a solution would mean no need to extend martial law, and would require holding elections. This is what the Kiev clique fears most than anything else, realizing that the attitude of the population towards the regime is extremely negative. That is why the Ukrainian leadership prefers to sacrifice tens, if not hundreds of thousands of its fellow citizens sending them into a senseless meat grinder.
🤝 We appreciate initiatives by all States that are aimed at establishing a genuine ceasefire and addressing our legitimate concerns, rather than promoting propaganda, which was clearly seen at the pseudo-peace conference in Switzerland.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram