Invasiv Kostnad

2024-04-09
En stor skäggig typ grymtade för länge sedan under träningen, lite Apostoliskt - den där går att använda som anledning till väldigt mycket. Och minsann här kommer den...

https://www.dn.se/debatt/naturvardsverket-later-snalheten-bedra-visheten/
"Satsa en liten slant för att undvika stora kostnader? Sådant är ekonomiskt klokt, men Naturvårdsverket tänker inte så. Myndigheten har stoppat finansieringen för att utrota stenmården, en invasiv och skadlig art, trots att det kostar samhället miljarder. Samma misstag begås som med mördarsnigeln, skriver Peter Eriksson, Svenska jägareförbundet.
Den främmande arten stenmård bekräftades för första gången i Sverige i Bromölla 2018. Exakt hur djuret hamnade i nordöstra Skåne kommer vi sannolikt aldrig att få veta. Kanske var det en dräktig hona som följde med ett fordon från kontinenten. Under 2022–2023 har Svenska jägareförbundets avdelning Invasiva arter, på uppdrag av Naturvårdsverket, arbetat med utrotning av stenmården.
När en främmande art, som orsakar stora skador för både människa och natur, dyker upp i ett nytt land finns det ofta en god möjlighet att förhindra etableringen. Men insatserna behöver sättas in omgående och pågå tills arten är utrotad. Tar man inte tillfället i akt när antalet individer är få och koncentrerade till en liten yta kommer kostnaderna för framtida insatser att bli mycket dyrare – eller till och med omöjliga att genomföra.
Stenmården är en sådan ”uppdykande” art, där insatserna faktiskt påbörjades men där finansieringen sedan ströps innan arbetet var avslutat.
Arbetet har hittills varit framgångsrikt. Drygt 70 stenmårdar har avlivats och vidare spridning i landet har förhindrats. Bedömningen är att det kan finnas nästan lika många till. Sedan rovdjuret dök upp i Sverige har den orsakat skador på ett 30-tal bostadshus och tre fordon i och runt Bromölla. Skador som redan nu kan räknas i miljoner.
Samhällskostnaderna uppgår årligen till miljardbelopp och ökar snabbt nu när elbilar blir allt vanligare.
På kontinenten är stenmården ökänd för att ta sig in i och förstöra fastigheter, och för att tugga sönder kablage i fordon. Samhällskostnaderna uppgår årligen till miljardbelopp och ökar snabbt nu när elbilar blir allt vanligare.
Därtill är stenmårdens påverkan på markhäckande fåglar betydande. I ett globalt perspektiv har invasiva främmande arter orsakat eller bidragit till utrotningen av hela 60 procent av de arter som registrerats som utdöda från jordens yta.
För snart 20 år sedan, när den invasiva mårdhunden kom till Sverige från Finland, finansierade Naturvårdsverket utrotningsarbetet. Dock med så liten budget att det var uppenbart att arbetet skulle misslyckas. Politikerna insåg vad som höll på att ske. Regeringen skrev då in i regleringsbrevet till Natur­vårdsverket att myndigheten måste finansiera mårdhunds­utrotningen. Den politiska styrningen gav effekt. Mårdhunden är i dag funktionellt utrotad ur landet.
Ett annat exempel är när mördar­snigeln (spansk skogssnigel) upptäcktes i landet och myndigheterna tvistade om vem som var ansvarig för att utrota den. Då fanns snigeln enbart på en plantskola, dit den kommit via importerade plantor. Ingen myndighet tog på sig ansvaret för kostnaden och snigeln spred sig över landet. Många hade nog önskat ett annat utfall.
Naturvårdsverket stoppade finansieringen av stenmårdsutrotningen i Bromölla i år. Nu vill man använda de cirka 2 miljoner kronor som insatsen kostar till andra saker. Omfördelningen kommer att kosta samhället miljardbelopp i framtiden. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är beslutet obegripligt. Myndighetens agerande är både märkligt och oseriöst. Generaldirektör Björn Risinger ökar medvetet samhällets kostnader och blundar för effekterna av beslutet.
Miljöminister Romina Pourmokhtari (L) behöver vara medveten om framtida förluster av biologisk mångfald. Ministrarna Peter Kullgren (KD) och Andreas Carlson (KD) på landsbygds- och infrastrukturdepartementet behöver känna till vilka kostnadsökningar som väntar för villa- och bilägare, samt hur detta rovdjur kommer att påverka statlig och kommunal infrastruktur.
Svenska jägareförbundet kommer därför att avbryta insatsen i området den 30 april. Detta är ett svårt beslut.
Vi inom Svenska jägareförbundet har finansierat arbetet ur egen ficka sedan årsskiftet – i hopp om att Naturvårdsverket eller staten ska inse vad som händer. Tyvärr verkar alla blunda för det historiska misstag som håller på att ske.
Svenska jägareförbundet kommer därför att avbryta insatsen i området den 30 april. Detta är ett svårt beslut. Konsekvenserna – ekonomiska och biologiska – har påtalats för såväl ansvarig myndighet som för folkvalda beslutsfattare.
Stenmården kommer att föröka sig och sprida sig över landet. Till sist kommer möjligheten att utrota arten att gå förlorad. Bil- och fastighetsägare får då se sin egendom förstörd, försäkringspremierna ökar och samhällskostnaderna tusenfaldigas.
Hanteringen av frågan är oförståelig. Nu förväntar sig Svenska jägareförbundet att rege­ringen agerar.
Men än är det inte för sent för att stoppa stenmården. När Naturvårdsverket av obegripliga skäl inte vill finansiera utrotningen behöver staten på annat sätt säkerställa att arbetet slutförs. Svenska jägareförbundet kan utrota stenmården i Sverige – kanske så snabbt som inom tre till fem år.
Alla vet att den ekonomiska omfördelningen som görs i Naturvårdsverkets budget snabbt kommer att leda till enorma kostnader för samhället och staten. Samtidigt kommer flera hotade arter att drabbas hårt. Hanteringen av frågan är oförståelig. Nu förväntar sig Svenska jägareförbundet att rege­ringen agerar.
För när historien om stenmårdens etablering i Sverige ska skrivas i framtiden, behöver allt det ovan sagda finnas med. För en relativt liten summa kunde stenmården ha stoppats.
Fakta.Stenmården
● Arten ingår i rovdjursfamiljen mårddjur, och blir vanligtvis 42–48 centimeter lång, med en cirka 26 centimeter lång svans därtill.
● Stenmården lever i skog och på öppna marker, gärna intill hus.
● Arten lever på europeiska kontinenten och i Asien. Enstaka individer har hittats i Skåne sedan 2018.
● Stenmården är aktiv på natten, och livnär sig på små däggdjur och fåglar. I Central­europa är den känd för att bita sönder kablar i bilar och i elanläggningar."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram