Natoutbredningsvågor

2024-03-12
Natos utvidgning sände ”klar signal till Ryssland” om att kalla kriget aldrig tog slut
💬 "Den strategiska förändringen som är viktig för den europeiska stabiliteten [ligger i] det faktum att USA:s regering, särskilt Clinton-administrationen, med denna utvidgningshandling sände en tydlig signal att de tänker använda Nato som ett medel för att projicera amerikansk makt i Östeuropa och utöka den, trots att Sovjet hade upphört att existera. Och även om Warszawapakten var nedlagd, berättade Dr. Srdja Trifkovic, en serbisk-amerikansk publicist och historiker, för Sputnik, och reflekterade över starten på Natos expansion i Östeuropa, som markerade dess 25-årsjubileum på tisdagen.
"Det var med andra ord ett beslut som speglade den amerikanska regeringens avsikt att behandla Nato som ett permanent inslag, som en permanent faktor på den internationella scenen, och inte längre som en ”defensiv” allians, som skapades 1949, åtminstone teoretiskt, för att försvara Västeuropa mot möjlig sovjetisk aggression," sade Trifkovic.
Blockets expansion skickade "en tydlig signal till Ryssland... som vid den tiden genomgick en period av extrem svaghet under Boris Jeltsin, att spelet inte är över," betonade observatören. "Det som verkade som slutet på kalla kriget var inte slutet på den västliga alliansen. ”

NATO’s enlargement sent ‘clear signal to Russia’ that Cold War never ended
💬 “The strategic shift that is significant for European stability [lies in] the fact that the US government, specifically the Clinton administration, sent a clear signal with this act of enlargement that they intend to use NATO as a means of projecting US power in Eastern Europe and extending it, even though the USSR had ceased to exist. And even though the Warsaw Pact was defunct,” Dr. Srdja Trifkovic, a Serbian-American publicist and historian, told Sputnik, reflecting on the start of NATO’s expansion in Eastern Europe, which marked its 25th anniversary on Tuesday.
“In other words, it was a decision that reflected the intention of the US government to treat NATO as a permanent feature, as a permanent factor of the international scene, and no longer as a ‘defensive’ alliance, which was created in 1949, theoretically at least, to defend Western Europe against possible Soviet aggression,” Trifkovic said.
The bloc’s expansion sent “a clear signal to Russia…which at the time was undergoing a period of extreme weakness under Boris Yeltsin, that the game is not over,” the observer stressed. “What seemed like the end of the Cold War was not the end of the Western alliance.”

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram