SCA-Kritiserat SCA-Skogsbruk

2024-03-03
Ja vad är det som alltid finns i bakgrunden i Kallkutta....

https://www.dn.se/sverige/scas-skogsbruk-far-kritik-av-deras-eget-revisionsorgan/
"Europas största privata skogsbolag Svensk Cellulosa AB (SCA) kritiseras för att avverka skyddsvärda skogar. Miljöorganisationen Skydda Skogen har sammanställt en lista med 90 exempel på avverkningar och avverkningsanmälningar av skogar med höga till mycket höga naturvärden, vilket DN tidigare har uppmärksammat.
Skogsbranschens eget regelsystem för att förhindra sådana avverkningar kallas miljöcertifiering.
SCA har den högst ansedda miljöcertifieringen, FSC. Det ställer särskilda krav på ett hållbart skogsbruk och förbjuder avverkning av områden med höga naturvärden.
Nyligen publicerade SCA:s revisionsföretag Det Norske Veritas (DNV) en offentlig sammanfattning av resultatet från förra årets revision av SCA.
Den visar att SCA brutit mot FSC-standardens krav på hänsyn till rödlistade arter (den så kallade indikator 6.4.3). Exempel som nämns är de rödlistade arterna knärot, garnlav och violettgrå tagellav. Vilka skogsområden det gäller är överstruket i rapporten.
Fakta.FSC-standardens indikator 6.4.3
”Bevarandeåtgärder genomförs för de kända förekomster av rödlistade arter som påverkas av skogsbruk.”
”Bevarandeåtgärdernas omfattning och inriktning ska anpassas till arternas ekologiska krav och hotkategori.”
Källa: FSC
När ett revisionsbolag hittar brister av detta slag gentemot miljöcertifikatet kallas det för en avvikelse. I detta fall är det en allvarlig avvikelse – och därmed något som behöver åtgärdas inom tre månader för att bolaget ska få behålla sitt certifikat.
– Det handlar om hänsyn till rödlistade arter. Där har vi en avvikelse och revisorn vill att vi ska ta större hänsyn, säger Ola Kårén, skogsskötselchef på SCA.
– De tycker att vår rutin kring detta är för otydlig, så nu håller vi på att ändra i våra rutiner för att säkerställa att vi uppfyller kraven. Det handlar om att vi ska planera våra hänsynsåtgärder vid avverkningar annorlunda.
Hänsynsåtgärder vid avverkningar handlar i detta fall om att ta hänsyn till den biologiska mångfalden. I praktiken kan det innebära att lämna kvar delar av skogen där det finns rödlistade arter.
När ett skogsbolag får en allvarlig avvikelse måste det genomföra åtgärder för att rätta till bristerna i sin verksamhet. Det kallas korrigerande åtgärder och ska förhindra att liknande brott mot FSC:s regler sker igen.
Vilka korrigerande åtgärder vidtar ni för att komma till rätta med de brister som ert revisionsorgan lyfter fram?
– Det går jag inte in på nu utan det är en process vi har tillsammans med Det Norske Veritas. Vi föreslår åtgärder och de kontrollerar åtgärderna.
Samtidigt har Det Norske Veritas valt att säga upp sitt avtal med SCA. Varför vill bolaget inte svara på.
”Vi kommenterar inte förhållanden relaterade till våra kunder”, skriver Cecilie Løne, kommunikationsansvarig på Det Norske Veritas, i ett mejl till DN.
Vilket datum sade ni upp avtalet?
”Vi kan av naturliga skäl inte gå in på detaljer i våra avtal”, svarar Cecilie Løne.
Hur ofta händer det att ni säger upp liknande avtal med kunder?
”Generellt kan jag säga att här, liksom i andra branscher, väljer man ibland att avsluta en affärsrelation. Ett sådant beslut kan komma från både kunden och leverantören, här precis som överallt annars”, fortsätter Cecilie Løne.
SCA bekräftar för DN att det är Det Norske Veritas som har sagt upp avtalet.
– Vad vi förstår handlar det om en omprioritering av deras resurser. Vi har inga direkta synpunkter på hur de använder sina resurser, säger Ola Kårén.
Så uppsägningen har ingenting att göra med ert skogsbruk?
– Nej.
Vad gör ni nu, när ni snart står utan revisionsbolag?
– Vi får söka ett nytt. Det är ett arbete som pågår där också, att se vilka företag som har kapacitet och resurser.
Hur ska allmänheten kunna lita på att ni följer FSC-reglerna?
– Genom den revision som sker. Vi har både en intern granskning och en extern granskning som utförs av en revisor. Det är så man kan lita på det, säger Ola Kårén.
FSC Sverige uppger att man känner till enstaka fall då det tidigare skett att avtal har sagts upp på initiativ av certifieringsorganet.
”Det händer då och då att bolag byter certifieringsorgan. Om vi vet vad det beror på är det för att vi har pratat med någon av endera parten som berättat det för oss, vi har alltså ingen god överblick hur vanligt det är att den ena eller den andra säger upp avtalet”, skriver Beatrice Jansson, kvalitets- och partneransvarig på FSC Sverige.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram