Exekutiv Order 13818 - Som Blockerar Egendom För Personer Som Är Inblandade I Allvarliga Övergrepp Eller Korruption Av Mänskliga Rättigheter

2022-08-12
Vad kan det ens vara som det tas sikte på i detta..
Det kan bara vara..

https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/?fbclid=IwAR0P2jffyLA1bZW2qX_gS2J3tL1m1IgoLieZTVlOGGBT6EG_A6bYp11A2j4

Executive Order 13818 utfärdad av Donald J Trump 20 December 2017
"Exekutivorder som blockerar egendom för personer som är inblandade i allvarliga övergrepp eller korruption av mänskliga rättigheter"
Och förlängningen av Trumps EO 13 818 undertecknad av Joseph Biden Jr 20 December 2021
-------------------------------------
Kan det vara så att Sverige är en failed state? Dvs är Sverige suveränt eller belägrat?
Hur slår de amerikanska exekutivordrarna in mot den svenska staten och de globalister som tex oligarkfamiljen som är den största ägaren i Investor. Som kontrollerar stora geopolitiska svenska företag när det nu visat sig att det finns allvarlig korruption, mutbrott och misstankar kring brott mot mänskligheten?
Att svenska tillgångar är eller riskerar att bli frysta. Att Sverige har gjort brott mot mänskliga rättigheter som gjort att Sverige skulle kunna vara i ett tillstånd av belägring?
Isåfall under den amerikanska konstitutionen och då är amerikansk militärlagstiftning som gäller.
De bolag i Sverige som kan få sina tillgångar frysta tex kan handla om mutkultur inom Ericsson /Investor som kontrolleras av finansfamiljen Wallenberg och med den svenska staten som möjliggjort den här bestickningen och de brotten mot mänskliga rättigheter, genom att Sverige inte haft och har ett rättssystem som har varit till folkets fördel
Rättssystemet i Sverige är designat för att skydda bolag, förvaltningar och insynsskyddad stiftelser, för att upprätthålla och gynna ett fåtal som blivit allt rikare på allt fler människors bekostnad
Att det handlar om en institutionaliserade korruption kontrollerad av en finansfamilj som verkar globalt i nyckelpositioner i det globala nätverket utifrån Sverige med Sverige som bas. Och det går inte att lagföra dom.
Är det konstigt då att den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Robert OBrian åt Donald Trump som i samband med besöket i Stockholm under ASAP Rockyrättegången 2019 sade att han dök upp för att det främst "handlar om det svenska rättssystemet" Ett system uppbyggt kring att bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken.
Det kommer att visa sig hur Trumps exekutiva ordrar som också Biden förlängt, slagit mot Sverige och svenska storföretag när det kommer upp grupptalan, stämningar .
Hur det kommer att spela roll mot Sverige, i Sverige i framtiden och
Den amerikanska konstitutionen. Skulle tex Joseph Biden förlänga alla Trumps Executive orders om han verkligen var överbefälhavare eller om Biden inte samverkande i den konstellation som motverkar den djupa staten?
Att det ska spelas ut detta schackspel på brädet att Biden är resident och att militären har det högsta verkställande makten enligt konstitutionen efter stormningen av Capitol-upproret 6 januari 2021 i Washington D. C gällande krigslagstiftning?
Kommer Sverige då isåfall ha något val i höst? Det kommer att visa sig snart.
Läs denna exekutiv order noga för den gäller inte endast den amerikanska befolkningen. Att förräderi inte passerar ostraffat i någon frizon
Och även att undersöka och sätta sig in i den Amerikanska Konstitutionen, US Code och Lord of War
-------------------------------------
EO 13 818. December 2017
Jag, DONALD J. TRUMP, USA:s president, finner att förekomsten och svårighetsgraden av kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption som har sin källa, helt eller till väsentlig del, utanför USA, såsom de som begåtts eller riktas av personer som anges i bilagan till denna förordning, har nått en sådan omfattning och allvar att de hotar stabiliteten i internationella politiska och ekonomiska system.
Kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption undergräver de värderingar som utgör en väsentlig grund för stabila, säkra och fungerande samhällen; har förödande effekter på individer; försvaga demokratiska institutioner; försämra rättsstatsprincipen; upprätthålla våldsamma konflikter; underlätta farliga personers verksamhet; och undergräver ekonomiska marknader.
Jag fastställer därför att allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och korruption runt om i världen utgör ett ovanligt och extraordinärt hot mot den nationella säkerheten, utrikespolitiken och ekonomin i USA, och jag förklarar härmed en nationell nödsituation för att hantera detta hot.
Jag bestämmer och beställer härmed:
Avsnitt 1. (a) All egendom och intressen i egendom som finns i USA, som hädanefter kommer inom USA, eller som är eller hädanefter kommer inom ägo eller kontroll av någon amerikansk person av följande personer är blockerade och får inte överföras, betalas, exporteras, dras tillbaka eller på annat sätt behandlas med:
i) de personer som anges i bilagan till denna förordning.
(ii) varje utländsk person som bestäms av finansministern i samråd med statssekreteraren och åklagaren:
(A) att vara ansvarig för eller delaktig i, eller att direkt eller indirekt ha deltagit i, allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna;
(B) att vara en nuvarande eller tidigare regeringstjänsteman, eller en person som agerar för eller på uppdrag av en sådan tjänsteman, som är ansvarig för eller medskyldig till, eller direkt eller indirekt har engagerat sig i:
(1) korruption, inklusive förskingring av statliga tillgångar, expropriering av privata tillgångar för personlig vinning, korruption relaterad till statliga kontrakt eller utvinning av naturresurser, eller mutor; eller
(2) överföring eller underlättande av överföring av intäkter från korruption;
(C) att vara eller ha varit ledare eller tjänsteman för:
(1) en enhet, inklusive varje statlig enhet, som har engagerat sig i, eller vars medlemmar har engagerat sig i, någon av de aktiviteter som beskrivs i underavsnitt (ii)(A), (ii)(B)(1) eller (ii) )(B)(2) i detta avsnitt som avser ledarens eller tjänstemannens ämbetstid; eller
(2) en enhet vars egendom och intressen i egendom är blockerade i enlighet med denna order som ett resultat av aktiviteter relaterade till ledarens eller tjänstemannens tjänstgöring; eller
(D) att ha försökt delta i någon av de aktiviteter som beskrivs i underavsnitt (ii)(A), (ii)(B)(1), eller (ii)(B)(2) i detta avsnitt; och
(iii) varje person som bestäms av finansministern i samråd med statssekreteraren och åklagaren:
(A) att ha materiellt hjälpt, sponsrat eller tillhandahållit ekonomiskt, materiellt eller tekniskt stöd för, eller varor eller tjänster till eller till stöd för:
(1) all verksamhet som beskrivs i underavsnitt (ii)(A), (ii)(B)(1), eller (ii)(B)(2) i detta avsnitt som bedrivs av en utländsk person;
(2) varje person vars egendom och intressen i egendom är blockerade i enlighet med denna order; eller
(3) varje enhet, inklusive någon statlig enhet, som har engagerat sig i, eller vars medlemmar har engagerat sig i, någon av de aktiviteter som beskrivs i underavsnitt (ii)(A), (ii)(B)(1) eller (ii) )(B)(2) i denna paragraf, om verksamheten bedrivs av en utländsk person;
(B) att ägas eller kontrolleras av, eller ha agerat eller påståtts agera för eller på uppdrag av, direkt eller indirekt, någon person vars egendom och intressen i egendom är blockerade i enlighet med denna order; eller
(C) att ha försökt delta i någon av de aktiviteter som beskrivs i underavsnitt (iii)(A) ​​eller (B) i detta avsnitt.
(b) Förbuden i underavsnitt (a) i detta avsnitt gäller utom i den utsträckning som anges i lagar, eller i förordningar, order, direktiv eller licenser som kan utfärdas i enlighet med denna order, och oavsett ingångna avtal eller licenser eller tillstånd som beviljats ​​innan denna order trädde i kraft.
Sec. 2. Den obegränsade inresan för invandrare och icke-invandrare till USA för utlänningar som är fast beslutna att uppfylla ett eller flera av kriterierna i avsnitt 1 i denna order skulle vara skadligt för Förenta staternas intressen och sådana personers inresa i USA , som invandrare eller icke-invandrare, stängs härmed av.
Sådana personer ska behandlas som personer som omfattas av avsnitt 1 i proklamation 8693 av den 24 juli 2011 (avstängning av inresa för utlänningar som omfattas av FN:s säkerhetsråds reseförbud och sanktioner för internationella nödlagar om ekonomiska makter).
Sec. 3. Jag fastställer härmed att donationer av de typer av föremål som anges i avsnitt 203(b)(2) i IEEPA (50 USC 1702(b)(2)) av, till eller till förmån för någon person vars egendom och intressen i egendom är blockerade i enlighet med denna order skulle allvarligt försämra min förmåga att hantera den nationella nödsituation som förklarats i denna order, och jag förbjuder härmed sådana donationer enligt avsnitt 1 i denna order.
Sec. 4. Förbuden i 1 § omfattar:
(a) tillhandahållande av bidrag eller tillhandahållande av medel, varor eller tjänster av, till eller till förmån för någon person vars egendom och intressen i egendom är blockerade i enlighet med denna order; och
(b) mottagande av bidrag eller tillhandahållande av medel, varor eller tjänster från någon sådan person.
Sec. 5. (a) Varje transaktion som undviker eller undviker, har till syfte att undvika eller undvika, orsakar en överträdelse av eller försöker bryta mot något av förbuden som anges i denna order är förbjudna.
(b) Varje konspiration som bildas för att bryta mot något av förbuden som anges i denna order är förbjuden.
Sec. 6. För denna order:
(a) termen ”person” avser en individ eller enhet.
(b) termen "enhet" betyder ett partnerskap, en förening, en trust, ett joint venture, ett företag, en grupp, en undergrupp eller annan organisation; och
(c) termen "person i USA" avser varje amerikansk medborgare, permanent bosatt utlänning, enhet organiserad enligt lagarna i USA eller någon jurisdiktion inom USA (inklusive utländska filialer), eller någon person i USA.
Sec. 7. För de personer vars egendom och intressen i egendom är blockerade i enlighet med denna order som kan ha en konstitutionell närvaro i USA, finner jag att på grund av möjligheten att överföra pengar eller andra tillgångar omedelbart, förhandsmeddelande till sådana personer om åtgärder att vidtas i enlighet med detta beslut skulle göra dessa åtgärder verkningslösa.
Jag fastställer därför att för att dessa åtgärder ska vara effektiva när det gäller att ta itu med den nationella nödsituation som förklarats i denna ordning, behöver det inte finnas något förhandsmeddelande om en förteckning eller beslut som gjorts i enlighet med denna order.
Sec. 8. Finansministern är härmed bemyndigad att i samråd med statssekreteraren vidta sådana åtgärder, inklusive att anta regler och förordningar, och att använda alla befogenheter som jag fått av IEEPA och lagen som kan vara nödvändiga för att genomföra detta ordning och § 1263 (a) i lagen med avseende på de däri föreskrivna bestämningarna.
Finansministern kan, i enlighet med tillämplig lag, delegera någon av dessa funktioner till andra tjänstemän och byråer i USA. Alla myndigheter ska vidta alla lämpliga åtgärder inom sina befogenheter för att genomföra denna order.
Sec. 9. Utrikesministern är härmed bemyndigad att vidta sådana åtgärder, inklusive att anta regler och förordningar, och att använda alla befogenheter som tilldelats mig av IEEPA, INA och lagen som kan vara nödvändiga för att genomföra avsnitt 2 i denna order och , i samråd med finansministern, rapporteringskravet i avsnitt 1264(a) i lagen med avseende på de rapporter som föreskrivs i avsnitt 1264(b)(2) i den lagen.
Utrikesministern kan, i enlighet med tillämplig lag, delegera någon av dessa funktioner till andra tjänstemän och byråer i USA i enlighet med tillämplig lag.
Sec. 10. Finansministeriets sekreterare är härmed bemyndigad att i samråd med statssekreteraren och justitieministern bestämma att omständigheterna inte längre motiverar blockering av egendom och intressen i egendom som tillhör en person som anges i bilagan till denna förordning, och att vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa detta beslut.
Sec. 11. Finansministern är härmed bemyndigad att i samråd med utrikesministern överlämna återkommande och slutliga rapporter till kongressen om den nationella nödsituation som förklarats i denna ordning, i enlighet med paragraf 401(c) i NEA (50 USC) 1641(c)) och avsnitt 204(c) i IEEPA (50 USC 1703(c)).
Sec. 12. Denna beställning träder i kraft klockan 12:01, Eastern Standard Time, den 21 december 2017.
Sec. 13. Denna order är inte avsedd att, och skapar inte, några rättigheter eller förmåner, materiella eller processuella, verkställbara enligt lag eller i rättvisa av någon part gentemot USA, dess departement, byråer eller enheter, dess tjänstemän, anställda, eller agenter, eller någon annan person.
DONALD J. TRUMP
Vita Huset, 20 december 2017.
-------------------------------------------
Förlängning av Exekutiv order 13 818
Brev om fortsättningen av den nationella nödsituationen med hänsyn till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption
Sektion 202(d) i National Emergency Act (50 USC 1622(d)) föreskriver automatiskt uppsägning av en nationell nödsituation om inte, inom 90 dagar före årsdagen för dess förklaring , publicerar presidenten i det federala registret och sänder ett meddelande till kongressen om att nödsituationen ska fortsätta att gälla efter årsdagen.
I enlighet med denna bestämmelse har jag skickat till det federala registret för publicering det bifogade meddelandet om att den nationella nödsituation som förklarats i Executive Order 13818 av den 20 december 2017 ska fortsätta att gälla efter den 20 december 2021.
Förekomsten och svårighetsgraden av kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption som har sin källa, helt eller till väsentlig del, utanför USA, fortsätter att hota stabiliteten i internationella politiska och ekonomiska system.
Kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption undergräver de värderingar som utgör en väsentlig grund för stabila, säkra och fungerande samhällen; har förödande effekter på individer; försvaga demokratiska institutioner; försämra rättsstatsprincipen; upprätthålla våldsamma konflikter; underlätta farliga personers verksamhet; undergräva ekonomiska marknader; och fortsätter att utgöra ett ovanligt och extraordinärt hot mot den nationella säkerheten, utrikespolitiken och ekonomin i USA. Därför,
Sincerely, JOSEPH R. BIDEN JR.
20 December 2021

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram